Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนยุค 4.0
  • ส่งผลงานสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวด Creative LOGO 25 ปี คณะเภสัชศาสตร์
  • การประชุมการพัฒนาทักษะความเป็นครูด้วยความเข้าใจ เรื่อง 'การสื่สารสานสัมพันธ์'
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 'การพัฒนาข้อสอบวัดทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพเภสัชกรรมฯ'
  • ประกาศรับสมัครเข้าเรียน บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561
  • การรับสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสํารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี ๒๕๖๑
13 กรกฏาคม 2561
ผู้ตอบแบบสํารวจสามารถตอบผ่านทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup และ www.facebook.com/ETDA.Thailand ...
[ประกาศ] รายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร
02 กรกฏาคม 2561
รายชื่อผู้สอบได้ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเภสัชกร...
[ข่าว] บุคลากร สนง.เภสัชฯ มน. ร่วมระดมความคิด จัดทำแผนยุทธศาสตร์ สนง.เลขานุการฯ ปี 2560-2564
20 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 301 คน
เมื่อวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา บุคลากรสำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรม KM ในหัวข้อ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ ปี 2560 – 2564 ...
[ข่าว] นิสิตคอสเมติกส์ มน. ดูงานบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำกัด และ บริษัท มิราเคิล เฮ็ลธ์ แคร์ จำกัด
18 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 522 คน
เมื่อวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา นิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ชั้นปี 2 และ 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 55 คน เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 849 คน
ประกาศตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และ ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560
23 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560...
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561
23 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 431 คน
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาผ่านระบบ กสพท. ประจำปีการศึกษา 2561...
ประกาศรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะฯ
ห้อง ภ. 6308
ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ชมรมจิตอาสา
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ป่วยจำลองมาตราฐาน
ห้องไชยานุภาพ 4 คณะเภสัชศาสตร์
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์