Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา
30 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 128 คน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์...
โครงการฝึกอบรม 'บทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน' คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
30 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 124 คน
โครงการฝึกอบรม "บทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน" คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร #ครั้งที่ 1 การสร้างและพัฒนาข้อสอบ วันที่ 1-2 พ.ค. 2562 #ครั้งที่ 2 การกำหนดเกณฑ์ผ่านข้อสอบ วันที่ 22 พ.ค. 2562 ...
อบรมทรัพย์สินทางปัญญา 'ความสำคัญของเครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ'
30 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 93 คน
ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ อบรมทรัพย์สินทางปัญญา ในหัวข้อ "ความสำคัญของเครื่องหมายการค้ากับการประกอบธุรกิจ" 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 2 ชั้น 5 โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก ...
หมอยาพาวิ่ง 2019 PHA NU RUN
10 มกราคม 2562
สมัครได้แล้ว ที่ www7.pha.nu.ac.th/minimarathon ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศตารางการเรียนการสอนรายปี และ ผู้รับผิดชอบรายวิชา ปีการศึกษา 2562
15 กุมภาพันธ์ 2562
ตารางการเรียนการสอนรายปี สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เริ่มปีการศึกษา 2562 ...
ประกาศตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 และปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
24 ตุลาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 1312 คน
ประกาศตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561
27 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 2684 คน
ประกาศตารางการเรียนการสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 และ ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ...
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560
23 พฤษภาคม 2561
ประกาศผลสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2-2560...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ไชยานุภาพ 6
สอบครั้งที่ 5/2562 สอบ PLE-CC1 นิสิตภ.บ.รหัส 58
คณะเภสัชศาสตร์
พิธีมอบเสื้อกาวน์
ห้อง 301 อาคารเอกาทศรถ
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์