Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 429 คน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
ประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยคณะเภสัชศาสตร์ : ประเมินระดับหลักสูตร
01 กันยายน 2558 จำนวนผู้อ่าน 309 คน
ประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยคณะเภสัชศาสตร์ : ประเมินระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 10-11 และ 13 สิงหาคม 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
งานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558
31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 292 คน
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2558 ในหัวข้อ "โครงการเปิดบ้านเภสัชกรและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 2 (Open House Rx and Cosmetics 2th) ...
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน
17 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 433 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์