Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • กล้ามะกอก
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครพนักงานสายวิชาการ
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
  • eco-life
  • TCAS รอบที่1
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน
17 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 428 คน
โครงการฝึกอบรมบทบาทการเป็นอาจารย์และพัฒนาการสอน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องไชยานุภาพ 6 โดยมี อาจารย์ธงชัย โรจน์กังสดาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากร...
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 460 คน
การประเมินคุณภาพการศึกษา หน่วยงานย่อย (ภาควิชา) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมฯ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 388 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 ณ จังหวัดกาญจนบุรี...
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์
07 กรกฏาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 324 คน
โครงการพัฒนาศักยภาพและการส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2558 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และจังหวัดกาญจนบุรี ...
อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
- ยังไม่มีข่าวในหัวข้อนี้ -
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์