Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
  • ประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
  • รัชกาลที่ 10
  • การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมตำรับเครื่องสำอาง
  • โรคที่พบบ่อยในหอผู้ป่วย : เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริง
  • รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา
  • รับสมัครนิสิตปี2562
  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ
[ข่าว] พิษณุโลกร่วมวิจัย และพัฒนาฯ ก้าวสู่ Herbal City
03 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 296 คน
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์เป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองสมุนไพร ( Herbal City) ณ ห้องไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ...
[ข่าว] นิสิตบริบาลเภสัชกรรมฯ มน. ลุยสอบรวบยอดแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2
01 พฤษภาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 662 คน
เมื่อวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการสอบรวบยอด แบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 ...
[ข่าว] คณะเภสัชฯ มุ่งสู่การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0
27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 233 คน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 คณะเภสัชศาสตร์ ...
[ข่าว] คณะเภสัชฯ มน. จับมือ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ
27 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 1485 คน
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
อ่านข่าวทั้งหมด
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic
31 สิงหาคม 2558 จำนวนผู้อ่าน 583 คน
ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับบริการ Writing Clinic...
บริการรับปรึกษา และแก้ไขบทคัดย่อ บทความทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษา
20 กันยายน 2556 จำนวนผู้อ่าน 1022 คน
บริการรับปรึกษา และแก้ไขบทคัดย่อ บทความทางวิชาการต่างๆ ในรูปแบบภาษาอังกฤษ โดยสถานพัฒนาวิชาการด้านภาษ...
คู่มือการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์
03 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 999 คน
คู่มือการเตรียมการป้องกันเหตุฉุกเฉินและการอพยพ คณะเภสัชศาสตร์ ...
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก
02 ตุลาคม 2555 จำนวนผู้อ่าน 1196 คน
ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตระดับปริญญาเอก...
อ่านข่าวทั้งหมด
 
 
09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ
รับรองคณบดี
ศึกษาดูงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 4
บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด, บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน), บริษัท ที.โอ. เคมีคอลส์(1979) จำกัด, องค์การเภสัชกรรม
12.00 น. ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
ไชยานุภาพ 6
ปฏิทินกิจกรรมทั้งหมด

free download cad
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์