หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2555
162704 หัวข้อพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
162794 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
162706 การคิดค้นยาและการออกแบบยา
162708 กลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบอินทรีย์
162709 การออกฤทธิ์ของยาทางเภสัชเคมี
162710 อินทรียเภสัชเคมีชั้นสูง
162714 สมุนไพรไทย