หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2556
151743 เทคโนโลยีในงานเภสัชกรรมชุมชน
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2556
151732 เภสัชบำบัด 2
151735 โภชนบำบัด