หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
159791 Thesis II, Type A1
159792 Thesis III, Type A1
   

 

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
153716

Stability and Stabilization of Cosmetic Products

159716 Cosmetic Product Evaluation
159793 Seminar I
159794  Seminar I

159795         

Seminar II
159798 Thesis I, Type A2