หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2556
162704 Special Topic in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
162706 Drug Discovery and Design
162707 Principle of Medicinal Chemistry
162709 Drug Action in Pharmaceutical Chemistry
162710 Advanced Organic Pharmaceutical Chemistry
162794 Seminar I

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2556
162799 Thesis II, Type A2