หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
164790 Thesis III, Type A1
160704 Research Methodology in Health Sciences

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
   

 

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
160703 Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
160704 Research Methodology in Health Sciences
164701 Advanced Cell and Molecular Biology
164702 Principle of Pharmacology I

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
164797 Seminar II 
164798 Thesis I, Type A2