หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก1

 

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
162791 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1 (ไม่เปิด)
Thesis II, Type A1
162794 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I
   

 

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
162793 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
   

 

แผน ก แบบ ก2

 

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
162704 หัวข้อพิเศษทางเภสัชเคมีหรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
Special Topic in Pharmaceutical Chemistry and Natural Products
162794 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I
162705 Drug Research and Development
162712 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากธรรมชาติ
Bioactive Compounds from Natural Origins
162795

สัมมนา 2
Seminar II

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
162799 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2