หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
164791 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
164796 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
   

 

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
164793 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
   

 

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
164703 หลักการทางเภสัชวิทยา 2
Principle of pharmacology II
164704 เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
Laboratory techniques in pharmacology
164796 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
164715 แนวคิดใหม่ทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
Current concepts in pharmacology and biomolecular sciences
16xxxx วิชาเลือก 2
Elective Course II
16xxxx วิชาเลือก 3
Elective Course III
   
   

 

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2558
164799 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2