หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แบบ 1.1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
159801 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
159803 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1
Dissertation III, Type 1.1
159807 สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
159808 สัมมนา 2 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
159805 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1
   

 

แบบ 1.2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
 
159891

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2
Dissertation I, Type 1.2

   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
159893

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2 (ไม่เปิด)
Dissertation III, Type 1.2

159807 สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
159808 สัมมนา 2 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
159895 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2 (ไม่เปิด)
Dissertation V, Type 1.2
159807 สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
 

 

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
159897

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2 (ไม่เปิด)
Dissertation VII, Type 1.2