หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
159790 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
159795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
159792 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
160703 ชีวสถิติประยุกต์สำหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences

159714

เทคโนโลยีอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสำอาง
Emulsion - Surfactant Technology in Cosmetics
162701 เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research 1
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก12

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
159716 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (ไม่เปิด)
Cosmetic Product Evaluation
159795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
159798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2 (ไม่เปิด)
Thesis I, Type A2