หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
162790

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 (ไม่เปิด)
Thesis I, Type A1

160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2559
162792

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 (ไม่เปิด)
Thesis III, Type A1

162795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2559
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science
160703 ชีวสถิติประยุกต์สำหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
162701 เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
162703 การหาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์ (ไม่เปิด)
Structure Elucidation of Organic Compounds
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2559
162794

สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่เปิด)
Seminar I

162795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II
162798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2