หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2559

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2559
165790 สัมมนา (ไม่นับหน่วยกิต) (ไม่เปิด)
Seminar (Non-credit)
165792 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2559
165794 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1 (ไม่เปิด)
Thesis IV, Type A1
   

 

แผน ก แบบ ก2


ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2559
151732 เภสัชบำบัด 2
Pharmacotherapy II
151733 บริบาลเภสัชกรรมและการสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Pharmaceutical Care and Professional
Communication
154741 พฤติกรรมสุขภาพ
Health Behavior
165795 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2559
151742 การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 2
Community Pharmacy Management II
165797 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis IlI, Type A2