หลักสูตรเภสัชศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน

ชั้นปีที่1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 3/2554
151741 การบริหารสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน 1
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 3/2554
  บูรณาการวิชาบริบาลเภสัชกรรมและพฤติรรมสุขภาพ