หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก1

 

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
159794 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
159791 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
159793 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
   

 

แผน ก แบบ ก2

 

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
159715 การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Cosmetic Product Formulation
153715 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์สาหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
Animal Tissue Culture for Cosmetic Sciences
153723 ความปลอดภัยและพิษวิทยาของผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง
Safety and Toxicology of Cosmetic Products
(ไม่เปิด)
1537xx วิชาเลือก 3
Elective Course III
159794 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
159795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
159798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
159799 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2