หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2561
164790 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
   

 

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2561
164792 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
164797 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2561
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
160703 ชีวสถิติประยุกต์สำหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
164701 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง
Advanced cell and molecular biology
164702 หลักการทางเภสัชวิทยา 1
Principle of pharmacology I
   

 

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2561
164796 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
164797 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
164798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
164799 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2