หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตรชีวโมเลกุล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

แผน ก แบบ ก1

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
164791 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก1
Thesis II, Type A1 (ไม่เปิด)
164796 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit) (ไม่เปิด)
   

 

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
164793 วิทยานิพนธ์ 4 แผน ก แบบ ก1
Thesis IV, Type A1
   

 

แผน ก แบบ ก2

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2561
164703 หลักการทางเภสัชวิทยา 2
Principle of pharmacology II
164704 เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา
Laboratory techniques in pharmacology (ไม่เปิด)
164796 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit) (ไม่เปิด)
164797 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit) (ไม่เปิด)
164715 แนวคิดใหม่ทางเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
Current concepts in pharmacology and biomolecular sciences (ไม่เปิด)
164716 หัวข้อพิเศษด้านเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
Special Topic in Pharmacology and Biomolecular Sciences (ไม่เปิด)
16xxxx วิชาเลือก 3
Elective Course III
   

 

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2559
164798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
164799 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก2
Thesis II, Type A2