2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2554
199222 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
157203 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 1
157202 เคมีเชิงฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2554
157303 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 3
157351 ความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
157431 การดูแลสุขภาพทางเลือก
157304 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตและตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต
157341 การบริหารธุรกิจสุขภาพและความงาม
   
. .