กสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2554
199141 บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2554
- -

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2554
199301 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
199303 บทนำสู่เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์
199311 บทนำสู่เภสัชเวท
199321 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
199331 เภสัชวิทยา 1

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2554
199401 เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
199421 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 4
199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
199452 เภสัชบำบัดประยุกต์ 1
199411 เภสัชเวทสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
199441 เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน
199451 เภสัชสนเทศสำหรับเภสัชศาสตร์

 

ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2554
199541 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
199542 เภสัชกรรมเชิงพฤติกรรมและสังคม
199543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
199551 เภสัชบำบัดประยุกต์ 3

 

ชั้นปีที่ 6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2554
199602
ปฏิบัติการการวิจัยทางเคมียา
199603 ปฏิบัติการการวิจัยทางเภสัชวิเคราะห์
199611 ปฏิบัติการการแพทย์ทางเลือก
199612
ปฏิบัติการการวิจัยทางผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
199622
ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม
199623 ปฏิบัติการพัฒนาและประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
199642 ปฏิบัติการบริหารเภสัชกิจ
199651 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
199652 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
199654 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
199655 Paediatrics ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
199655 Warfarin ปฏิบัติการเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะกลุ่ม
199656 ปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรมขั้นสูง
199658 ปฏิบัติการเภสัชจลนศาสตร์คลินิก
199659 ปฏิบัติการระบบการจัดการด้านยา
199660 สัมมนาการฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรม
199661 ปฏิบัติการเภสัชกรรมปฐมภูมิ
199691 สหกิจศึกษา
199692 การฝึกอบรมหรือฝึกงานในต่างประเทศ