1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2555
199201 / 152224 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1
199222 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2555
199302 เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
199333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
199312 เภสัชเวทสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
199341 หลักการสาธารณสุข
199322 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
199332 เภสัชวิทยา 2
   

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2555
199431 การทบทวนข้อมูลยาใหม
199433 พิษวิทยาพื้นฐาน
199443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
199444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
199445 การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ
199446 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาทเภสัชกร 3
199453 เภสัชบำบัดประยุกต์ 2
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับบริบาลเภสัชกรรม
   
   

 

ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2555
199552 เภสัชบำบัดประยุกต์ 4
199553 บทนำสู่ปฏิบัติการทางบริบาลเภสัชกรรม
199554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
199591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์