2. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
157201

Introduction to Cosmetic Formulation

   

 

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
157301  Cosmetic Formulation II
157302  Stability and Stablilzation of Cosmetic Products
157311  English for Cosmetic Counseling
157321    Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II
157331  Natural Products for Cosmetics I
   

 

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2556
157401   Cosmetic Product Evaluation
157411  Cosmetic Product Development
157412  Spa Principle and Application
157414   Cosmetic Packaging and Labeling
157441 Law and Ethics in Cosmetic Sciences
157497  Seminar