1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
199141 Introduction to Pharmacy Profession
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
199221 Introduction to Pharmaceutics for Doctor  of Pharmacy
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
199301 Pharmaceutical Quality Control for Doctor of  Pharmacy II
199311 Introduction to Pharmacognosy
199321 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
199331 Pharmacology I
   

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
199401 Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
199411 Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
199421 Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
199441 Public Health Experience in Community
199442 Laws in Pharmacy
199451 Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
199452 Applied Pharmacotherapeutics I
   

 

ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557
199541 Professional Communication
199542 Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
199543 Basic Pharmacoeconomics
199551  Applied Pharmacotherapeutics III