1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2557
199201 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 1
199222 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2557
199302 เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
199333 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนศาสตร์
199312 เภสัชเวทสำหรับเภสัชศาสตร์ 1
199341 หลักการสาธารณสุข
199322 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 3
199332 เภสัชวิทยา 2
199302/152303 เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 1 (สำหรับนิสิตรหัสต่ำกว่า 55)
   

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2557
156442 บุหรี่ กับ สุขภาพ
199444 จริยธรรมเชิงวิชาชีพ
199454 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับบริบาลเภสัชกรรม
199431 การทบทวนข้อมูลยาใหม่
199445 การจัดการคุณภาพในองค์กรสุขภาพ
199446 การบริหารทางเภสัชศาสตร์และบทบาทเภสัชกร 3
199443 เภสัชระบาดวิทยาเบื้องต้น
199453 เภสัชบำบัดประยุกต์ 2
   
   

 

ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 2/2557
199553 บทนำสู่ปฏิบัติการเภสัชศาสตร์
199552 เภสัชบำบัดประยุกต์ 4
199554 การฝึกงานวิชาชีพเภสัชกรรม
199591 โครงงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์