1. แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2558

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน *
Fundamental English
001224 ศิลปะในชีวิตประจำวัน**
Arts in Daily Life
199141 บทนำสู่วิชาชีพเภสัชกรรม
Introduction to Pharmacy Profession
252182 แคลคูลัส 1
Calculus I
256101 หลักเคมี
Principle of Chemistry
258211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
261103 ฟิสิกส์เบื้องต้น
Introductory Physics
   

 

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
001213 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ *
English for Academic Purposes
001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม **
Language, Society and Culture
199221 บทนำทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์
Introduction to Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy
401218 กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน
Basic Anatomy
411211 ชีวเคมีการแพทย์พื้นฐาน 1
Basic Medical Biochemistry I
413221 สรีรวิทยาการแพทย์ 1
Medical Physiology I
   
   
   

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
199301 / 152325 การควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์สำหรับเภสัชศาสตร์ 2
Pharmaceutical Quality Control for Doctor of Pharmacy II
199303 บทนำสู่เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์
Introduction to Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy
199311 บทนำสู่เภสัชเวท
Introduction to Pharmacognosy
199321 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy II
199331 เภสัชวิทยา 1
Pharmacology I
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
412311 จุลชีววิทยาทางการแพทย์ 1
Medical Microbiology I
412316 ปรสิตวิทยาทางการแพทย์ทั่วไป
General Medical Parasitology
   

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
199401 / 152402 เภสัชเคมีสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
Pharmaceutical Chemistry for Doctor of Pharmacy II
199411 / 155425 เภสัชเวทสำหรับเภสัชศาสตร์ 2
Pharmacognosy for Doctor of Pharmacy II
199421 เภสัชกรรมสำหรับเภสัชศาสตร์ 4
Pharmaceutics for Doctor of Pharmacy IV
199441 เสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน
Public Health Experience in Community
199442 กฎหมายทางเภสัชกรรม
Laws in Pharmacy
199451 เภสัชสนเทศสำหรับเภสัชศาสตร์
Pharmacoinformatics for Doctor of Pharmacy
199452 / 151429 เภสัชบำบัดประยุกต์ 1
Applied Pharmacotherapeutics I
   

แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2551

ชั้นปีที่ 5
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
199542 เภสัชศาสตร์สังคมและพฤติกรรม
Social and Behavioral Aspects in Pharmacy
199543 เภสัชเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Basic Pharmacoeconomics
199551 / 151531 เภสัชบำบัดประยุกต์ 3
Applied Pharmacotherapeutics III
199541 / 151529 การสื่อสารเชิงวิชาชีพ
Professional Communication
205436 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
Professional English
199433 พิษวิทยาพื้นฐาน
Principles of Toxicology
156442

บุหรี่กับสุขภาพ
Tobacco and Health

 

ชั้นปีที่ 6
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2558
199651 / 151611 ปฏิบัติการเภสัชกรรมอายุรศาสตร์
Clerkship : Medicine
199652 / 151613 ปฏิบัติการให้บริการสารสนเทศทางยา
Clerkship : Drug Information Service
199653 / 151615 ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Clerkship : Community Pharmacy
199654 / 151618 ปฏิบัติการเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก
Clerkship : Ambulatory Care
1996xx วิชาเอกเลือก