2. แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางแลผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปีการศึกษา 2560
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชั้นปีที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
001211 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน *
Fundamental English
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
001xxx หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
256103 เคมีเบื้องต้น
Introductory Chemistry
258211 เซลล์และชีววิทยาระดับโมเลกุล
Cell and Molecular Biology
256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry

แผนการเรียนรายวิชา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ปีการศึกษา 2560
(หลักสูตรปรับปรุง ปี 2555)

ชั้นปีที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
001213

ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ *
English for Academic Purpose

001222 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม **
Language, Society and Culture
157201 บทนำสู่การตั้งตำรับเครื่องสำอาง
Introduction to Cosmetic Formulation
256341 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
Physical Chemistry I
411221 ชีวเคมี
Biochemistry
413200 สรีรวิทยาพื้นฐาน
Basic Physiology
   

 

 

ชั้นปีที่ 3
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2560
157301 การตั้งตำรับเครื่องสำอาง 2
Cosmetic Formulation II
157302 ความคงตัวและการรักษาความคงสภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Stability and Stabilization of Cosmetic Products
157321 เคมีวิเคราะห์ในวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 2
Analytical Chemistry in Cosmetic Sciences II
157331 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ใช้ในเครื่องสำอาง 1
Natural Products for Cosmetics I
157352 กฎหมายและจริยธรรมทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Law and Ethics in Cosmetic Sciences
205201 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์เชิงวิชาการ
Communicative English for Academic Analysis
   

 

 

ชั้นปีที่ 4
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2559
157411 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Cosmetic Product Development
157497 สัมมนา
Seminar
157499 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี
Undergraduate Thesis