หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

(Master of Science Program in Cosmetic Sciences)

Tpye A1

1 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
   
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
159790 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
159795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
159792 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
     

 

 

Type A2

1 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
160703 ชีวสถิติประยุกต์สำหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences

159714

เทคโนโลยีอิมัลชันและสารลดแรงตึงผิวในเครื่องสำอาง
Emulsion - Surfactant Technology in Cosmetics (ไม่เปิด)
 
162701 เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
159716 การประเมินผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
Cosmetic Product Evaluation
159795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
159798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2
153715 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสัตว์สำหรับวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
Animal Tissue Culture for Cosmetic Sciences