หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

(Master of Science Program in Pharmaceutical Chemsitry and Natural Products)

Type A1

1 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
162790

วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1 (ไม่เปิด)
Thesis I, Type A1

160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science
     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
162792

วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1 (ไม่เปิด)
Thesis III, Type A1

162795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II

 

Type A2

1 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Science
160703 ชีวสถิติประยุกต์สำหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
162701 เทคนิคการใช้เครื่องมือสำหรับการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ 1
Instrumental Techniques in Pharmaceutical Science Research I
162703 การหาโครงสร้างทางเคมีของสารประกอบอินทรีย์
Structure Elucidation of Organic Compounds

     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
162794 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I
162795 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II
162798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2