หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

(Master of Science P

Type A1

1 Year
Course No.

Requirements

Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
164790 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก1
Thesis I, Type A1
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)

     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
164792 วิทยานิพนธ์ 3 แผน ก แบบ ก1
Thesis III, Type A1
164797 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
     

 

Type A2

1 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
160704 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Health Sciences (Non-credit)
160703 ชีวสถิติประยุกต์สำหรับเภสัชศาสตร์
Applied Biostatistics for Pharmaceutical Sciences
164701 ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลขั้นสูง
Advanced cell and molecular biology
164702 หลักการทางเภสัชวิทยา 1
Principle of pharmacology I
     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
164796 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-credit)
164797 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-credit)
164798 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก2
Thesis I, Type A2