หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

(Docter of Philosophy Program in Pharmaceutical Sciences)

Type 1.1

1 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
159801 วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.1
Dissertation I, Type 1.1

     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
159803 วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.1 (ไม่เปิด)
Dissertation III, Type 1.1
159807 สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
159808 สัมมนา 2 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
159804 วิทยานิพนธ์ 4 แบบ 1.1
Dissertation IV, Type 1.1

     

 

3 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester1/2559
159805 วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.1
Dissertation V, Type 1.1

159806 วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.1
Dissertation VI, Type 1.1

     

 

Type 1.2

1 Year
Course No.
Requirements Course Evaluation
    QR code
Semester1/2559
159891

วิทยานิพนธ์ 1 แบบ 1.2 (ไม่เปิด)
Dissertation I, Type 1.2

     

 

2 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester1/2559
159893

วิทยานิพนธ์ 3 แบบ 1.2
Dissertation III, Type 1.2

159807 สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
159808 สัมมนา 2 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
     

 

3 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
159895

วิทยานิพนธ์ 5 แบบ 1.2
Dissertation V, Type 1.2

159807 สัมมนา 1 (รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
159896

วิทยานิพนธ์ 6 แบบ 1.2
Dissertation VI, Type 1.2

 

 

 

 

4 Year
Course No.
Requirements
Course Evaluation
    QR code
Semester 1/2559
159897

วิทยานิพนธ์ 7 แบบ 1.2 (ไม่เปิด)
Dissertation VII, Type 1.2