หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ประเมินรายวิชา
  แบบประเมิน Online QR code
ภาคเรียนที่ 1/2559
154225 เภสัชวิทยาเบื้องต้น
154306 เภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทย์ศาสตร์
156442 บุหรี่กับสุขภาพ
199433 พิษวิทยาพื้นฐาน