บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2550

     

 

ี่
บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Download File
1
การคัดกรองและส่งต่อผู้ป่วยโรคผิวหนังอักเสบจากการประกอบอาชีพโดยเภสัชกรชุมชน:
กรณีศึกษาร้านยาในจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้วิจัย : ชัยวัฒน์ ธนกิจสัมพันธ์, อารี ประสพอัครกิจ, อารียา นิมิตรปัญญา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
1
2
การพัฒนาชุดเครื่องมือในการป้องกันการจ่ายยาที่ไม่ปลอดภัยแก่หญิงตั้งครรภ์และ
หญิงให้นมบุตรในร้านยา กรณีศึกษาร้านยาในจังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย : พจนาถ ปฐมพรวิวัฒน์, พจนีย์ ปฐมพรวิวัฒน์,อภิรดี จุฬคุปต์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
1
3

การพัฒนาและประเมินภาพสัญลักษณ์ทางเภสัชกรรมต่อความเข้าใจวิธีการใช้ยาในผู้ที่อ่าน
หนังสือไม่ออกในจ.สระบุรี
ผู้วิจัย : ธวัชชัย แซ่ลิ้ม, พิชามญช์ โปธาวิชัย,ศรลัดดา สารคม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก

2
4
การสำรวจความต้องการต่อบริการของร้านยาในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริโภคสุรา
กรณีศึกษาผู้บริโภคสุราใน กทม.
ผู้วิจัย : เกษรา วรวุธพุฒิพงศ์, จิดาภา ฉัฐมะพรรณรังสี, ชยาวี แก้วบุญ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
2
5
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยโรคหืดของเภสัชกรชุมชนในร้านขายขาแผนปัจจุบัน (ขย.1) เขตบางขุนเทียน กทม
ผู้วิจัย : กิตติยา ชูกร, เยาวธิดา ทิพมูล, วันเพ็ญ อุดมมังคลานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
2
6
คำแนะนำเกี่ยวกับการเก็บรักษายาที่ผู้มารับบริการได้รับจากร้านยาในกทม.
ผู้วิจัย : กนกนภา คำภิโร, บุณฑริกา กลิ่นศรีสุข, สุพิชชา จันทร์ประทีบ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
2
7

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเป็นโรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออกและโรคมือ
เท้า ปาก ของร้านยา
ผู้วิจัย : ธนภร ลิขิตทอง, ศศิธร แง้เจริญกุล, อุษา ลัภนลาภลอย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ
1ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

2
8
การคัดกรองและจัดการปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยเภสัชกรชุมชน
ผู้วิจัย : จินดาพร ขุนศรีอุเชนทร์, ธฤษา ประยูรหงษ์, สิริจิต รัตนวัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ เจษฏาญานเมธา
2
9
การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการเภสัชกรรมชุมชนในร้าน
สะดวกซื้อกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : สุภชัย พงศ์วิไลรัตน์, สุภาพร ยอดโต
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
2
10
การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาระบายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ปทิตตาภัทร โฆษะปัญญภูมิ, ประไพพักตร์ บุญยง, ผานิต เงาวิพิพัฒนากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
2
11
ความต้องการบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูดในร้านยา กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : กัญภร ศุภกิจ, ศิริรัตน์ แต้ปิติกุล, อรอนงค์ รัตนบรรณกิจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
2
12
ผลของการส่งเสริมการขายต่อการคัดเลือกยาของเภสัชกรเข้าสู่ร้านยาคุณภาพ
ผู้วิจัย :กัญญารัตน์ ศักดิ์พิสุทธิพงศ์, จันทร์จรัส จงสุขวิโรจน์, ปริญญา เปาทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฏางค์ พลนอก
2
13
การให้บริการทบทวนการใช้ยาโดยเภสัชกรชุมชน กรณีศึกษาร้านยา ที.เจ.เภสัช จ.สมุทรปราการ
ผู้วิจัย : ณัชชา ผลศรัทธา, ณัฐฐินี ผ่องศิริ และพรรณทิพย์ นิกรวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
2
14
แนวทางการพัฒนาร้านยาเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ กรณีศึกษากทม.
ผู้วิจัย : กมลชนก สุริยกุล ณ อยุธยา, ทิพย์วรรณ มาวัฒนพงศ์, วนรัตน์ ศยามล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
2


 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th