บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2551

     

 

ี่
บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Download File
1
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกพรุน ฉบับภาษาไทย
ผู้วิจัย : ร้อยโทหญิงภาวัน เมฆาสุวรรณ ลภาภัทร ดีโรจนวงศ์ มาลีรัตน์ เลขนะสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
1
2
การทบทวนอย่างเป็นระบบของการใช้ยาฟลาโวนอยด์สูตรผสมของ diosmin และ hesperidin รูปแบบรับประทาน ในการรักษา โรคริดสีดวงทวาร
ผู้วิจัย : ดวงนภา ธีรานันตชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ์
1
3

การพัฒนาและประเมินมาตรการการส่งเสริมการเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ในร้านยาของผู้สูบบุหรี่
โดยบุคคลใกล้ชิดของผู้สอบบุหรี่
ผู้วิจัย : ชนัญชิดา ปิตานุสรณ์ ศศิธร กาญจนากร และสุจิรา นิพัทธพิมพ์ใจ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

2
4
การสำรวจความรู้และพฤติกรรมการใช้ยาชื่อสามัญของประชาชนกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : กฤตศวรรณ อุควงศ์เสรี, สุดารัตน์ เจนพานิช
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
3
5
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยามาใช้ในมุมมองของผู้ประกอบ
การ ร้านยาขายส่งในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : พชร มากรักษา, ศุภสร ภู่เอี่ยม, อุมาพร ทองสิมา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ์
5
6
บทบาทของเภสัชกรในหน่วยบริการปฐมภูมิ กทม.
ผู้วิจัย : ธนพร ผลเจริญ, วิชชุลดา ธรรมนิตยสกุล, สุรีย์พร ปราถนาดี
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
1
7
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในผู้ป่วยที่ได้รับยา
นอร์ทริบไทริน สำหรับการเลิกบุหรี่
ผู้วิจัย : ธิติมา จงชาญสิทโธ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

1
8
การประเมินการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพของสถานีวิทยุชุมชน จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : หทัยกานต์ ช่วยอยู่ดี, อมรรัตน์ ฉัตรฉวีวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
1
9
การสำรวจการจัดเก็บยาภายในครัวเรือนของประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร
ผู้วิจัย : เมธิวรรณ วิรุฬห์ธนวงศ์, สิริภา อรตัน, สุนันทา ศรีโสภณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
1
10
การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาเตตร้าซัยคลินของประชาชน เมืองพัทยา จ.ชลบุรี
ผู้วิจัย : นาวี อนันต์เนติกุล, พัชรียา เหล่าวิชิตวงศ์, วิชุตา ภู่พงศ์ประพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศราวุฒิ อู่พุฒินันท์
1
11
บทบาทเภสัชกรชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้วิจัย : ตรึงตรา ลีลารังสรรค์, นฤภร วรรณศิลป์, พรรณวิภา เล้าภาษิต
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัษฏางค์ พลนอก
1
12
การประเมินความยากง่ายของแผ่นพับข้อมูลสุขภาพในร้านยาคุณภาพกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ดรรชนี เรืองสุภาภิชาติ, นิตยา เทพแดง, อุรัสยา พรรณพราว
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กุลธิดา ไชยจินดา
1
13
การสำรวจกิจกรรมการปฏิบัติงานที่มีในร้านยาและความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชน
ต่อการเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบับคับในส่วนของร้านยาสำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์
ผู้วิจัย : เขมินท์ เอี่ยมน้อย, พฤกษากิจ กิจธรรมกูลนิจ, สุกิจ สีเทา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
1
14
การให้บริบาลเภสัชกรรมในโรคท้องร่วงเฉียบพลันที่ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะของเภสัชกรชุมชน
ใน กทม. หลังได้รับการอบรมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล
ผู้วิจัย : จารุวรรณ สุวรรณ, ประณีต สมิตะเศรษฐ์, เมธินี กิมไพบูลย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
2
15
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพตามโมเดลห้าปัจจัยกับความพึงพอใจในงาน ของเภสัชกชุมชนในประเทศไทย
ผู้วิจัย : จิตฑาภักษ์ บุญสอน, ณัฐณัณท์ ทรัพย์เอี่ยม, ทิพย์สุดา ปัญจมนัส
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
1
16
สื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพสู้ผู้บริโภคในร้านยาแผนปัจจุบันใน กทม.
ผู้วิจัย : ถิรนันท์ กลัดพ่วง, ณัฐพิชญ์ กิตติพาคงพัฒน์, หนึ่งธันว์ ตันติกุลวัฒนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
1


 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th