บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2544

สำรวจความเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการในร้านยาต่อการนำร้านยาเข้าสู่นโยบาย 30 บาท รักษาทุกโรคในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภญ.พัสริ วิทยศักดิ์พันธุ์, ภญ.โสภิดา ห่วงรักษ์, ภญ.อัญชลี เลาไพศาลวนิชศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับยาในอาการหวัดโดยผู้ให้บริการร้านยาในเขตบางกะปิ
ผู้วิจัย : รอ.ธวชินี แสนเสนา, ภก.ทรงยศ ประมวลญาติ, ภญ.จิราภรณ์ นพเดช
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ

การสำรวจมาตรฐานของร้านยาในความต้องการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภญ.ศรีสุดา กาญจนโอฬารศิริ, ภญ.นาตยา ถีระวงษ์, ภญ.อารียา ยอดปลอบ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. รัตติมา จีนาพงษา

การศึกษาค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยต่อครั้งของอาการที่พบบ่อยในระบบทางเดินหายใจในร้านยาจังหวัดปทุมธานี
ผู้วิจัย : ภญ.ปาริฉัตร ปัทมาลัย, ภญ.ศตพร ซ่อนกลิ่น, ภญ.สุมิตรา สุรัตตะเศรณี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การสำรวจความรู้เกี่ยวกับการแพ้ยาและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดอาการแพ้ยาของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544
ผู้วิจัย : ภก.พงษ์เทพ เล็บนาค, ภญ.สุกัญญา เตชกิตติรุ่งโรจน์, ภญ.สุภาวดี สืบศาสนา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ชาลี ทองเรือง

การศึกษาระบบเครือข่ายร้านยามาตรฐานกับสถานพยาบาลในการบริการขั้นปฐมภูม
ผู้วิจัย : ภญ.วรรณภา พูลสุวรรณ, ภก.คทา บัณฑิตานุกูล, ภญ.ทิพวรรณ หาญสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร, รศ.ดร.เสาวคนธ์ วิจิตราศิลป์*

การสำรวจความพร้อมขอด้านความรู้และทัศนคติของเภสัชกรชุมชนในการให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยเอดส์            และผู้ติดเชื้อเอชไอวี จังหวัดสมุทรปราการ
ผู้วิจัย : ภก.ธนัย วีรณรงค์กร, ภก.รณพิศักดิ์ หัสดำ, ภก.อภิลักษ์ ม้าวิไล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ

การศึกษาข้อมูลยาที่ประชาชนต้องการจากเภสัชกรชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภก.คมสัน สิทธิการิยกุล, ภญ.ยุวพร ศรีน้อย, ภญ.อุมาภัณฑ์ เอี่ยมศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, อ.กุลธิดา ไชยจินดา*

ความคิดเห็น ความรู้ และความพร้อมของบุคลากรร้านยาในการปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับผู้ป่วย โรคความดันโลหิตสูงในร้านยา จังหวัดปทุมธานี
ผู้วิจัย : ภก.วิทยา ตันติพิมล, ภก.ประทีป ติยะปัญจนิตย์, ภก.สิกขวัฒน์ นักร้อง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ, ผศ.ดร.ปรีชา มนทกานติกุล

พฤติกรรมการเลือกซื้อยาจากสมุนไพรของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภก.สันต์ ดอรอมาน, ภญ.สมจินต์ มะระพฤกษ์วรรณ, ร.ท.หญิง อุมาพร ครุสารพิศิฐ ร.น.
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ชาลี ทองเรือง, ผศ.อาทร ริ้วไพบูลย์*

การประเมินการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในจังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย : ภญ.สุภาณี แสงสมส่วน, ภก.ชูศักดิ์ ไมตรีมิตร, ภก.สุวัฒน์ กอไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อารมณ์ เจษฎาญานเมธา

การศึกษาเปรียบเทียบความร่วมมือและความพึงพอใจของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ได้รับคำแนะนำ การได้รับคำแนะนำและ การปฏิบัติตนจากเภสัชกรชุมชนและเภสัชกรโรงพยาบาล
ผู้วิจัย : ภญ.อินทิรา วงศ์อัญมณีกุล, ภญ.จิดาภา ร่มแก้ว, ภญ.นวลจันทร์ สายดาราสมุทร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ, ดร.ภญ.อุไรวรรณ พรทวีวุฒิ*

การศึกษาแนวทางการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ยาสำหรับร้านยาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภญ.วิรงรอง พรหมประสิทธิ์, ภญ.จิรัชยา ชุณหกิติยานนท์, ภญ.นฤมล เปี่ยมวิริยะ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, อ.กุลธิดา ไชยจินดา*

การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรร้านยาต่อผลกระทบจากนโยบายประกันสุขภาพ โครงการ 30 บาท โครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในจังหวัดปทุมธานี
ผู้วิจัย : ภก.ธนวัต จางคกูล, ภก.เฉลิมพล ธวัชราภรณ์, ภญ.กนกพร ตั้งจิตติพร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อารมณ์ เจษฎาญานเมธา

การสำรวจพฤติกรรมการใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉินและการให้คำแนะนำการใช้ยาคุมฉุกเฉินในเขตอำเภอเมือง
      จังหวัดลพบุรี

ผู้วิจัย : ภญ.ปิยนุช จารุพันธุเศรษฐ์, ภก.มนตรี วรรธนเศรณี, ภญ.วรุณยุพา ปัญญาไว
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การสำรวจทัศนคติของเภสัชกรชุมชนต่อการให้คำแนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภก.วิษณุ ทรัพย์วิบูลย์ชัย, ภก.ศรากร แก้วมีชัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ชาลี ทองเรือง, อ.ศรัณย์ กอสนาน*

การศึกษาความพร้อมของร้านยาเภสัชกรชุมชนในกรุงเทพมหานครในการนำ (ร่าง) มาตรฐานร้านยาไปปฏิบัติในร้านยา
ผู้วิจัย : ภญ.ไพทร โอวาท, ภญ.พิสชา ลุศนันทน์, ภญ.สุกัญญา เจียระพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. อารมณ์ เจษฎาญานเมธา

การสำรวจลักษณะเภสัชกรชุมชนที่พึงประสงค์ของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชลบุรี
ผู้วิจัย : ภญ.วลัย เอี่ยมประภาส, ภญ.ธนิกานต์ ประเสิรฐกิจพันธุ์, ภญ.ฤดีวัลย์ ไตรทิพยวรากุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ. ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, อ.กุลธิดา ไชยจินดา*

การศึกษาความคิดเห็นของแพทย์ เภสัชกรร้านยา และผู้ป่วยที่มาใช้บริการในร้านยา ในเขตอำเภอปากเกร็ด      จังหวัดนนทบุรีต่อระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากร้านยาสู่โรงพยาบาล
ผู้วิจัย : ภญ.อรอุมา พัวทรัพย์เจริญ, ภญ.มณฑาทิพย์ เพ็ชร์สีสม, ภญ.อรุณี ตันติไพจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ. ชาลี ทองเรือง

การสำรวจกิจกรรมบริบาลเภสัชกรรมในร้านยาเภสัชกรรมชุมชน ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ภญ.หฤทัย คุโณทัย, ภก.สุคนธิศ สุขเณศกุล, ภญ.สุวิมล วรเกษมสุข
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานครต่อการปฏิบัติการของเภสัชกรชุมชน
ร.ต.ท.หญิงจิตตวดี ประสงค์, ร.ต.ท.หญิงวชิราภรณ์ ปริญญานุสรณ์
รศ. ดร.นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, อ.กุลธิดา ไชยจินดา*

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th