บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2545

เจตคติต่อคุณภาพการบริการของร้านยาในมุมมองของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : นิตยา ตรีพรชัยศักดิ์ พนิดา นามวงษ์ วันเพ็ญ อนันต์เนติกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภก.วิบูลย์ วัฒนาธร. ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์

การให้บริการและการประเมินผลระบบการคัดกรองโรคกระดูกพรุนในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
โดยใช้เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนสำหรับชาวเอเชีย
ผู้วิจัย : ร.อ.หญิงนิสากร พิกุลทอง เสรี กาญจนรัตน์ อัมภัสชา เลาวกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา :ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

การศึกษาผลของการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมต่อประสิทธิผลของการใช้ยา ความร่วมมือในการในยา
และการปรับวิถีการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2: กรณีศึกษาที่ร้าน เรือนยา คลองสาน
     กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย : วราภรณ์ สมคิด, ภัชราพร ปิ่นสอาด, อร่าม วิศิษฏ์โสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ์

การสำรวจความรู้เรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดของสตรีวัยเจริญพันธุ์ : กรณีศึกษาในร้านขายยาในเขตอำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : กมล พลับจ่าง, กมลทิพย์ วัฒนะแสงมีชัย, ชื่นกมล วงศ์จักรแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง, อาจารย์อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย

การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อการเชื่อมร้านยาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : จันทิมา ทยากร, ไพศาล ชอบประดิถ, รัตนา วัฒนาไพศาล
อาจารย์ที่ปรึกษา :รองศาสตราจารย์ ดร. นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, อาจารย์ นิลวรรณ อยู่ภักดี์

การสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบการร้านขายยาเดียว (ขย.1)ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ต่อกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่เหมาะสมในร้านขายยา
ผู้วิจัย : ศันสนีย์ ศรีหิรัญ, อนงค์จิตต์ โตวานิชกุล, อรวี จิระกิจจา
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์ วัฒนาธร

การศึกษาการวินิจฉัยและการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของเภสัชกรชุมชน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ผู้วิจัย : กนกวรรณ โชคเจริญรัตน์, คณาพร ตันศรีประภาศิริ, จินตพร หาญศิริพันธุ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.อารมณ์ เจษฎาญานเมธา, อ.ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ

ผลของการศึกษาต่อเนื่องโดยใช้บทความทางวิชาการต่อการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมในโรคข้อเสื่อม
ของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : กมล คุณาประเสริฐ, ใจพร พุ่มคำ, อธิพร ดุมแก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา :ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การศึกษาการให้บริบาลเภสัชกรรมสำหรับโรคติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพ
มหานครหลังได้รับการประชุมวิชาการ
ผู้วิจัย :กรรณิการ์ เวชคุณานุกูล ปัญจะ อยู่สวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา :: ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การสำรวจความรู้เรื่องการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิดในหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่มารับบริการ ในร้านขายยา เขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย :ขวัญตา มีอิ่ม ภัทธิดา วิชพัฒน์ อุไรวรรณ มาประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาลี ทองเรือง

การวิเคราะห์ต้นทุน - ประสิทธิผล ของการใช้แคลเซียมเสริมในประชาชนชาว ไทยที่มี ความเสี่ยงระดับปานกลาง
ต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุน ที่ได้จากการ คัดกรอง โดยใช้เครื่องมือ OSTA
ผู้วิจัย :ฉัตรชัย พานิชศุภภรณ์ , ธีรยุทธ รุจิเมธาภาส , ประทีป เปรมศรี
อาจารย์ที่ปรึกษา: อ.ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, ศ.นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล

สภาพและปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานเภสัชกรรมชุมชนของเภสัชกร ณ สถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน ในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย :นัชชาพร ตั้งเสงี่ยมวิสัย, สุรศักดิ์ เหลืองศิริธัญญะ, อุทัยรัตน์ อภิศักดิ์ศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา:ผศ. ดร. วิบูลย์ วัฒนาธร, อ.อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย, ภก.ชิดพงษ์ กวีวรวุฒิ

การสำรวจกิจกรรมการติดตามการเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในร้านยาเภสัชกรชุมชน
เขตกรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย :ปัญจมา สิริพิชิตศุภผล, พนารัตน์ ชุติมานุกูล, พูลศิริ ฤทัยวัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ดร. อารมณ์ เจษฎาญานเมธา , อาจารย์ ดารณี เชี่ยวชาญธนกิจ

ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษาบทความวิชาการที่ได้รับการรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องกับพฤติกรรมการจ่ายยา
ของเภสัชกร : กรณีศึกษาผงเกลือแร่สำหรับอาการอุจจาระร่วงเฉียบพลันและเครื่องดื่มเกลือแร่ชนิดผง
ผู้วิจัย :นางสาวพรทิพย์ จิราภรณ์, นางสาวสุนิศา มุกนนท์, นางสาวอุมาพร สร้อยสุวรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ภญ.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง

ผลของบทความที่เก็บหน่วยกิตสะสมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัช ศาสตร์(CPE credit) ต่อการให้บริบาลทางเภสัชกรรม
สำหรับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบของเภสัชกรชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย :ธนิษฐา พึ่งอัมฤทธิ์, รุ่งรัตน์ เลี่ยมเพชร,วินิต้า แสงทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

กรณีศึกษาเรื่องผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่ไม่สามารถควบคุม ความดันโลหิตให้ได้ตามค่าความดันโลหิตเป้าหมาย โดยเภสัชกรชุมชนในร้านยาฟาสซิโน
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ผู้วิจัย :วีรชัย ปัญญาวรทิพย์, สมนึก มงคลพิทักษ์สุข, อัมพร จันทรอาภรณ์กุล
อาจารย์ที่ปรึกษา:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ, ดร. สุรกิจ นาฑีสุวรรณ

การประเมินความต้องการในการให้บริการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
ผู้วิจัย :ทิพาพร พงษ์ทอง, บงกช เพียรไทย, ชนิกา วรรณเสวก
อาจารย์ที่ปรึกษา: ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, ดร.ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ

สำรวจความถูกต้องของการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาหยอดตาสเตียรอยด์ : จังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย :ชงโค นิสสัยดี, ศศิธร จิระศิริรักษ์, สมปรารถนา เสาวภาคย์
อาจารย์ที่ปรึกษา: รองศาสตราจารย์ ดร. นุวัตร วิศวรุ่งโรจน์, อาจารย์ นิลวรรณ อยู่ภักดี์


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th