บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2546

ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเข้าร้านยาในจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : กนกพร โอราญ เพ็ญทิพย์ รุจิวิวัฒนกุล อุษณีย์ อนุวรรตวรกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตติมา จีนาพงษา

การสำรวจความคิดเห็นของผู้ประกอบการร้านยาแผนปัจจุบันในเขตสาธารณสุขที่ 4 ในการนำเกณฑ์มาตรฐาน
ร้านยา มาตรฐานที่ 3 ไปปฏิบัติ
ผู้วิจัย : ร.ท.กัมพล ล้อตระกานนท์, ฉัตราภรณ์ ชุ่มจิต, ชนัญชิดา สมจิตร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สกลวรรณ แสงศรี

การหาแนวทางของการให้บริการเลิกบุหรี่ของเภสัชกรในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
ผู้วิจัย : ขนิษฐา บัญชานิตยกาล, มาลินี ชลนวกุล, ศราวดี เปี่ยมระลึก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, ผศ.ดร. ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ

ผลของโครงการลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพต่อความรู้และความตั้งใจในการลดน้ำหนักของผู้มีภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วน
ผู้วิจัย : จิตติพร นับสุวรรณ์, จิรพรรณ์ จิณวงศ์, ทวีศักดิ์ เหมะชยางกูร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง

การกระจายของราคาขายยาและโครงสร้างราคาขายยาในร้านยาแผนปัจจุบันในประเทศไทย
ผู้วิจัย : จันทร์เพ็ญ ชุมพล, บุญสุชิน ฉัตรไพฑูรย์, รสสุคนธ์ ศิวะมุทิตา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, อาจารย์ ร.ต.ท.หญิง ดร.ภูรี อนันตโชติ

ทักษะการประเมินสภาวะผู้ป่วยโดยเภสัชกรในร้านยาที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
เขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
ผู้วิจัย : ชวนชม ธนานิธิศักดิ์, ธมน มหึเมือง, นภพิศา วิมลลักษณ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ

ความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อการจัดทำแนวทางในการจ่ายยาและให้คำแนะนำตามการบริการเภสัชกรรมที่ดี:
กรณีศึกษาผู้รับบริการนำตัวอย่างยามาขอซื้อที่ร้านยา
ผู้วิจัย : ชีวิต คงสุข, บังอร พุทธเจริญ, สุดารัตน์ กิติยานี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การสำรวจอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : นางสาวณัฐฐาศิริ จรูญศักดิ์, นางสาวนัยนา มินสาคร, นางสาวสุชาดา สุขสุธีพสุ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร. รัตติมา จีนาพงษา

การสำรวจรูปแบบและความครบถ้วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในเอกสารสิ่งพิมพ์ที่กระจายในร้านยา
ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ณัฐธนัญ วิศวบำรุงชัย, วราภรณ์ สงวนวรพงศ์, สุชาดา สังขสุดประเสริฐ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

ความต้องการหลังสำเร็จการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ที่ไม่มีการทำสัญญาใช้ทุนและความต้องการเภสัชกร
ของสายงานทางด้านเภสัชศาสตร์
ผู้วิจัย : ธนัส ฉัตรมหากุลชัย อ้อมพร ช่างสุพรรณ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง

การให้บริบาลเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชน ในเขตวัฒนากรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา: โรคโพรงอากาศข้างจมูกอักเสบ
เฉียบพลันในสตรีมีครรภ์
ผู้วิจัย : พรพิมล แย้มจ่าเมือง อรทัย ศิริพรรณพร อัญชลี จึงโสภณวิทวัส
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ

การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยาต่อรูปแบบและการนำ
แบบบันทึกประวัติการใช้ยาของผู้ป่วยไปใช้ในร้านยา
ผู้วิจัย : พิบูลย์ ชลวิหารพันธ์, รินรัตน์ ช้อยชื่น, อารีรัตน์ ศิรจตุธรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.สกลวรรณ แสงศรี

เจตคติต่อคุณภาพการบริการของร้านยาในมุมมองผู้มารับบริการร้านยาซึ่งอยู่ภายในชุมชนตลาดริมปิง ต.ในเมือง จ.กำแพงเพชร
และ ภายในชุมชนตลาดเสาธง ต.เขาพระงาม จ.ลพบุรี
ผู้วิจัย : วรรณา เชื้อธรรมชาญ วิลาสินี ไทยไชยนต์ อาจารี ทัพเป็นไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง อ.บุญนะ บุญประกอบ

การสำรวจความคิดเห็นของเภสัชกรชุมชนต่อเกณฑ์มาตรฐานร้านยาตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ผู้วิจัย : ภัทรศิณี ทองไพฑูรย์, วันดี วัฒนธาดากุล, อัจจิมา สถาพรเจริญยิ่ง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

การวางแผนกลยุทธ์เพื่อการพัฒนางานด้านเภสัชกรรมชุมชน ในเชิงสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้วิจัย : ภญ.ศิรินทร์ อะฏะวินทร์, ภญ.สุมาลิน ทรัพย์นภาพร, ภญ.อัญชุลี ผาพันธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์

การศึกษาพฤติกรรมการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มความร่วมมือในการใช้ยาของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเภสัชกรชุมชน
ในเขตลาดพร้าวและบางกะปิกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : สุนิศา วงศ์อุดมมงคล สุนันทา หล่อพงศ์ไพบูลย์ อาทิตยา ป้องสีดา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร. ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th