บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2547

     

 

ี่
บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Download File
1
ทัศนคติและการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลด้านยาและสุขภาพของเภสัชกรชุมชนในร้านยา เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ณัฐนันท์ วิประเสริฐ , พัชรินทร์ ชินกาญจนโรจน์ , อรวรรณ วงศ์สวาสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อัษฎางค์ พลนอก
2
ผลของการให้คำปรึกษาของเภสัชกรที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีในผู้ติดเชื้อเอช ไอวีและผู้ป่วยเอดส์ :
กรณีศึกษาร้านยาองค์การเภสัชกรรม สาขารังสิต
ผู้วิจัย : จุฬาพร บูรณตรีเวทย์ , วารีรัตน์ เลิศนที , วิไลวรรณ ชุ่มแจ่ม
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ . ดร . ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
3
ผลของการให้บริบาลทางเภสัชกรรมของเภสัชกรชุมชนในการให้การรักษาและป้องกันการกลับเป็นซ้ำ ของโรคเชื้อราในช่องคลอด
ผู้วิจัย : ปธิณา รัชรากร สุรีย์พร จิรนันทพาณิช อัญชลี ศรีโสภา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . ปวีณา สนธิสมบัติ
4
การให้บริบาลทางเภสัชกรรมสำหรับโรคหนองใน ในร้านยา อำเภอเมือง และพัทยา จังหวัดชลบุรี
ผู้วิจัย : นิศาชล ธะประสพ, พัฒน์นรี เลิศจตุรานนท์, จิรวุฒิ หงษ์ไทย
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
5
ความคิดเห็นของผู้ประกอบการจากการเป็นร้านยาคุณภาพ
ผู้วิจัย : กอบกุล อินทรรัตน์, จิตต์ศิริ กล้าณรงค์ราญ,ฐนิตา ทวีธรรมเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตติมา จีนาพงษา
6
การพัฒนาโครงการการจัดการภาวะนอนไม่หลับโดยเภสัชกรชุมชนในสถานประกอบการ เภสัชกรรมชุมชน
ผู้วิจัย : ธนิษฐา แสงสุรินทร์, ปวีณา จิตต์ผ่อง, ภัทร แสงดี
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
7
ความคิดเห็นต่อรูปแบบการนำร้านยาคุณภาพเชื่อมเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและ รูปแบบทางการเงิน
ผู้วิจัย : วาสิตา ตันติวราชัย , อนงค์นัยน์ ยังศรีพิทักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
8
แนวทางเบื้องต้นในการปฏิบัติตามมาตรฐานย่อยที่ 2.2 เรื่อง กระบวนการคุณภาพในโครงการ พัฒนาและรับรองคุณภาพร้านยา
ผู้วิจัย : กษมา บรรลุพันธุนาถ, ฉัตรนภา เรืองเดช, ไกรรัช พิทักษ์สันตโยธิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร. ศิรดา มาผันต๊ะ


 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th