บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2548

     

 

ี่
บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Download File
1
การสำรวจระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมในการให้คำแนะนำของเภสัชกรในเรื่องผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ประเภทควบคุมน้ำหนัก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : ภญ.ชลิดา เจริญผล, ภญ.เสาวนีย์ รักตะเมธากูล, ภญ.วัชราพรรณ พลอยเทศ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง
2
การพัฒนาการให้บริการการทบทวนการใช้ยาโดยเภสัชกรในร้านยา: กรณีศึกษาร้านยาคลองถม ร้านนครเภสัช และร้านบ้านยา กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : กัญญาลักษณ์ พ่อค้า ชลิดา ตั้งจิตภักดีสกุล อุมากร โฮ่สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์
3
การประเมินสื่อประชาสัมพันธ์ร้านยาคุณภาพสู่ผู้บริโภค
ผู้วิจัย : กาญจนีย์ ลาภวโรภาส, พรรณภร บุตรศรี, สุธีตา ด่านอุดมชาญ
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
4
ความคิดเห็นของผู้ช่วยเภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อบทบาทของผู้ช่วยเภสัชกรชุมชน
ผู้วิจัย : คํานึง วรกานนท์, ปัณรสี วีระกําแหง, ยุพิน ศรวณีย์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ
5
การจัดทําฐานข้อมูลความหนาแน่นของผู้สูบบุหรี่และการกระจายตัวของลักษณะการให้บริการ เลิกบุหรี่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ผู้วิจัย : ภญ. กุลธิดา สุขนิวัฒน์ชัย, ภญ. วรพร นาคบรรพต, ภญ. สินีนาฏ อ่วมสําอางค์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ, ดร.กําพล ทรัพย์สมบูรณ์
6
ผลของการให้คําปรึกษาเรื่องโรคและการหาปัจจัยกระตุ้นของโรค และแก้ ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเภสัชกรแก่ผู้ป่วยโรคไมเกรนที่มารับบริการ ณ สถาน ประกอบการเภสัชกรรมชุมชน
ผู้วิจัย : ขวัญธนศ์ นาบุญ รัตนาภรณ์ บัดติยาและอิสรีย์ โพนอินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ
7
การศึกษาความคิดเห็นของเภสัชกรต้อการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ ในงานบริบาลทางเภสัชกรรม ในสถานประกอบการเภสัชกรรม ชุมชน เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ณภัค ฉันทพันธุ์, วรพจน์ เพียรพิจารณ์, วีรภัทร์ สิมะโรจนกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : อ.ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณี
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
8
การซักประวัติและการให้คําแนะนําการปฏิบัติตัวแก่ผู้บริโภคของเภสัชกรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารลดน้ำหนัก กรณีศึกษาจังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย :นวรัตน์ ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์, วราภรณ์ ศักดิ์ดามพ์นุสนธิ์, อุมากร คงแจ๋ว
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก
9
พฤติกรรมการเขียนฉลากยาของเภสัชกรชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้วิจัย : พนิตา นนทลีรักษ์ , ศีลจิต อินทรพงษ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
10
ความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่องานบริการของร้านยาคุณภาพ ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ปิยพร เงินทองเนียม, เพชรกุณฑล เตียวตระกูล, สุนันทา ค้าทวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.ขวัญชัย รัตนมณี
ที่ปรึกษาร่วม : อาจารย์อภิรักษ์ วงศ์รัตนชัย
11
การส่งเสริมความร่วมมือในการใช้ยาและการปรับวิถีการดำเนินชีวิตในผู้ป่วยเบาหวานประเภทที่ 2 โดยเภสัชกรในร้านยา
ผู้วิจัย : พรจิตร เอี่ยมอุไร, ศิริรัตน์ กสิณเวทย์, สสิพงศ์ กลางเมือง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ
12
รูปแบบเครือข่ายธุรกิจร้านยาเดี่ยวแผนปัจจุบันที่เป็นไปได้ในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ร้านยาและผู้ประกอบการร้านยาเดี่ยวแผนปัจจุบัน
ผู้วิจัย : รักศักดิ์ จิรวัฒนานุกูล, สุจิตรา มาลัยเจริญ, สุนทรียา ทิพย์มณี
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์
ที่ปรึกษาร่วม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งเพ็ชร สกุลบํารุงศิลป์
13
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเลิกบุหรี่โดยเภสัชกรชุมชน
ผู้วิจัย : ศุภลักษณ์ นันทมงคล, วิชชุนันท์ ชมภูนุช, สวรส ศิริไชยบูลย์วัฒน์
อาจารย์ที่ปรึกษา :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์
14
การศึกษาปัจจัยที่ใช้ในการเลือกทำเลที่ตั้งร้านยาใน กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : ธัญนาถ เกิดอินทร์, นภาวรรณ ล้ออิสระตระกูล, พิสิฐพล เกรียงศักด์พงศ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ภญ.อ.ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ
15
การศึกษาลักษณะโดยทั่วไปและการใช้ยาต้านเอชไอวีของผู้ป่วยเอดส์ ที่มารับยาต้านเอชไอวี ไม่สม่ำเสมอจากร้านยาองค์การเภสัชกรรมสาขาราชเทวี
ผู้วิจัย : วนิดา พรพินเพชร, ศศิสุดา เศรษฐวงศ์สิน
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์


 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th