บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2550

     

 

ี่
บทคัดย่อผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Download File
1
พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรในผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาชมรมผู้สูงอายุ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : น.ส.กรรณิการ์ เจริญเมือง น.ส.ชุติมา นกแก้ว น.ส.พรพิรุณ เกษมศิริ
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนมณี

Thai

Eng

2

รูปแบบการปฏิบัติทางเภสัชศาสตร์ที่ดีสำหรับร้านยาในประเทศไทย
ผู้วิจัย : ธนิยา เชี่ยวชาญ, มูนา มะลูลีม, อรรถยา เปล่งสงวน
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญญุภา เปลี่ยนบางช้าง
ที่ปรึกษาร่วม : วราวุธ เสริมสินสิริ

Thai

Eng

3
การศึกษาการให้บริการด้านสิทธิผู้ป่วย:กรณีศึกษาร้านยาคุณภาพเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผู้วิจัย : นางสาวนวรัตน์ ร่มจำปา, นางสาววรัญญา พันธกาญจนกิจ, นางสาวศุภรัตน์ อรรถเรขา
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ

Thai

Eng

4
การสำรวจระดับความรู้ และพฤติกรรมในการให้บริการในการให้คำแนะนำของเภสัชกร สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการของระบบทางเดินอาหารส่วน บนที่ยังไม่ตรวจสืบค้นหาข้อวินิจฉัย ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน จังหวัดนนทบุรี
ผู้วิจัย : นางสาวนิตยา พิฑรเวชพันธ์, นางสาวพรทิพย์ สาดเสาเงิน, นางสาวสลิลา โมรา
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ธนศักดิ์ เทียกทอง

Thai

Eng

5
การเปรียบเทียบนโยบายการเบิกจ่ายเงินคืนสําหรับการให้บริการเลิก บุหรี่ของต่างประเทศเพื่อนํามาปรับใช้กับประเทศไทย
ผู้วิจัย : ปลีเพชร ฤกษ์มงคลกุล, ปิยนุช สีเทา, สุรินทร์ ศรีวรรัตน์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณธร ชัยญาคุณาพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะรัตน์ นิ่มพิทักษ์พงศ์

Thai

Eng

6
การใช้ยาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2549 เพื่อรักษาตนเองของผู้มารับ บริการในร้านยา เขตกรุงเทพมหานคร
ผู้วิจัย : นางสาวพชรมน กาวินํา, นางสาวสิธรา เทพทัตต์, นางสาวอรวรรณ เกิดเสวียด
อาจารย์ที่ปรึกษา :อาจารย์ ดร.ภก.ขวัญชัย รัตนมณีิ

Thai

Eng

7
การพัฒนาและทดลองใช้ชุดเครื่องมือสำหรับเภสัชกรชุมชนในการป้องกันและจัดการ อันตรกิริยา ระหว่าง ยากับยา : กรณีศึกษาร้านยาคุณภาพในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผู้วิจัย : มัทธนี อนันตพงษ์, วราภรณ์ ฟูตระกูล, สุพัตรา ก้องเกียรติกมล
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ศิรดา มาผันต๊ะ

Thai

Eng

8
การวางแผนกลยุทธ์ส่วนผสมการตลาดเชิงปฏิบัติการ กรณีศึกษาในร้าน ยาแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครี
ผู้วิจัย : เกริก สิริผดุง, ณรงค์พล สันติวิกรานนท์, ยุทธนา นีรนาทภูรี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์

Thai

Eng

9
ประสิทธิภาพของโปรแกรมการลดน้ําหนักในร้านยาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการกระทําที่มีการวางแผน : กรณีศึกษาร้านคลังยา จังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย : นภพรพรรณ โพธิ์ประทับ, วรัญญา ครองแก้ว, วิสุทธิ์ รัชตะพงศ์ธร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มังกร ประพันธ์วัฒนะ

Thai

Eng

10
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลของการให้ความรู้แก่ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารโดยเภสัชกรชุมชน: กรณีศึกษาที่ร้านบู๊ทส์ บิ๊กซี สาขาอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม
ผู้วิจัย : ปิยพร เงินทองเนียม, เพชรกุณฑล เตียวตระกูล, สุนันทา ค้าทวี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา สนธิสมบัติ

Thai

Eng

11
ผลของการใช้ Pharmaceutical Pictograms ในฉลากแนะนำการใช้ยาต่อความเข้าใจ ในการใช้ยาในผู้ที่มีการศึกษาต่ำกว่าภาคบังคับในจังหวัดอ่างทอง
ผู้วิจัย : อริสรา วรรณวิทยาภา อัญมณี พิพัฒน์ทั้งสกุล อุทุมพร เชื้อเล็ก
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัษฎางค์ พลนอก

Thai

Eng


 
 
 
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ 055-261058 โทรสาร 055-261057
Contact web master : www@nu.ac.th