โปรดประเมินตามความคิดเห็นโดยเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับความเป็นจริงว่าท่านเห็นด้วยกับข้อความข้างล่างนี้ มากน้อยเพียงใด

 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

หน่วยงาน

     ชื่อหน่วยงาน   
เพศ
ชาย หญิง      
อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี 31-35 ปี 36-40 ปี    
41-45 ปี 46-50 ปี 51 ปีขึ้นไป    
ระดับการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี กำลังศึกษาปริญญาโท กำลังศึกษาปริญญาเอก    
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก    
สถานภาพ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน นิสิต อื่นๆ
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้สนใจทั่วไป ผู้ปกครองของนิสิต ผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า อื่นๆ
 
ตอนที่ 2 สำรวจความพึงพอใจ
รายการ คะแนน(5 มากที่สุด,4 มาก,3 ปานกลาง,2 น้อย, 1 ควรปรับปรุง,
0 ไม่มีความเห็น หรือ ไม่สามารถประเมินได้)
5 4 3 2 1 0
ความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ - ระบบจัดการการใช้ห้องบรรยาย และห้องประชุม โดยภาพรวม
     1. ท่านมีความพึงพอใจระบบสารสนเทศ - ระบบจัดการการใช้ห้องบรรยาย และห้องประชุม ของคณะเภสัชศาสตร์ ในภาพรวม
ความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศ - ระบบจัดการการใช้ห้องบรรยาย และห้องประชุม
     1. ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
     2. ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
     3. ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
     4. ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
     5. ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
     6. ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
     7. ความหลากหลายของข้อมูล
     8. การใช้งานประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
     1. ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
     2. สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้ในเวลาอันสั้น
     3. ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
     4. ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
     5. ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
     6. ลักษณะการเผยแพร่ข้อมูลสู่ภายนอกหน่วยงาน
     7. มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศ - ระบบจัดการการใช้ห้องบรรยาย และห้องประชุม คณะเภสัชศาสตร์
 
 
สงวนสิขสิทธิ์ © ตามพระราชบัญญัติปี 2550, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์ : 0 5596 3730, 0 5596 3732