Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
แนะนำคณะ
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
       เป้าประสงค์ นโยบาย ค่านิยม
ทำเนียบคณบดี
ทำเนียบบุคลากร
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
สำนักงานเลขานุการ
 
         คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งอยู่ ณ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของรัฐที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์แห่งที่ 7 ของประเทศไทย ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2535 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะวิชาเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ตามประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 5 ก. ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 โดยมี รศ. ดร. มณฑล สงวนเสริมศรี เป็นผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์คนแรก เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
พ.ศ. 2536
เริ่มเปิดรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี
พ.ศ. 2540 ได้เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (Doctor of Pharmacy Program in Pharmaceutical Care) ซึ่งเป็นหลักสูตรบริบาลเภสัชกรรมหลักสูตรแรกในประเทศไทย โดยรับนิสิตที่เป็นเภสัชกรประจำแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรมเข้ามาศึกษาในระบบเทียบโอนเพื่อปริญญาที่ 2
พ.ศ. 2542 เริ่มจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลัก สูตร 6 ปี) โดยรับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าจำนวน 100 คน ควบคู่ไปกับระบบเทียบโอนเพื่อปริญญาที่ 2 ที่เปิดรับเภสัชกรประจาแหล่งฝึกปฏิบัติการวิชาชีพเภสัชกรรม
พ.ศ. 2543 ได้เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร คือ - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน
พ.ศ. 2544 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2545 ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก 2 หลักสูตร คือ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
พ.ศ. 2547 ได้เปิดสถานปฏิบัติการชุมชน ไภษัชยศาลา ณ เลขที่ 9/3 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.พิษณุโลก (ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร)
พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสาอาง
พ.ศ. 2550 ได้เปิดหลักสูตรใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษา อีก 4 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
พ.ศ. 2555

ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร 7 หลักสูตร คือ
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

พ.ศ. 2557 ได้เปิด จัตุรัสมังกรและสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นวันสถาปนาครบรอบ 20 ปี คณะฯ
พ.ศ. 2560

ได้ทำการปรับปรุงและเปิดหลักสูตร 7 หลักสูตร คือ - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกที่ตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) -หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ในที่ตั้ง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

วันเปิด

เปิดทำการสถานปฏิบัติการชุมชน สาขาที่ 2 ณ บริเวณประตู 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปัจจุบัน คณะมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในภาควิชา ต่าง ๆ ทั้งหมด 71 คน บุคลากรสายสนับสนุน 55 คน และมีนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 900 คน โดยคณะเภสัชศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 2 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม และ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ


หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน นอกที่ตั้ง (เภสัชกรมสมาคม กรุงเทพฯ) และในที่ตั้ง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

และ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์