Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
แนะนำคณะ
ประวัติความเป็นมา
สัญลักษณ์ประจำคณะ
ปรัชญา ปณิธาน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
       เป้าประสงค์ นโยบาย ค่านิยม
ทำเนียบคณบดี
ทำเนียบบุคลากร
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ
สำนักงานเลขานุการ
 
        เป็นคณะเภสัชศาสตร์ชั้นนำ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ สร้างสรรค์งานวิจัย และนวัตกรรมเชิงบูรณาการ เพื่อประโยชน์ต่อสังคม
 
       1. เป็นบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะ คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ แสงงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมเผชิญกับพลวัต ทางสังคมและเศรษฐกิจทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
       2. สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ นำไปสู่การต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ เพื่อแก้ปัญหาชุมชน และสังคม และส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศได้
       3. เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
       4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมุนไพร และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
       1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาเภสัชศาสตร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ในระดับต่างๆ ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และสอดคล้องกับพลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจ
       2. สร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและผลงานวิจัยเชิงบูรณาการที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมและประเทศที่ยั่งยืน
       3. เพื่อให้บริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ
 

       จัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ โดยบริหารจัดการในรูปแบบการเป็นหุ้นส่วน (partnerships) และการสร้างเครือข่าย (networking) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือเพื่อผลิตบัณฑิตสร้างนวัตกรรมผลงานวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อสนับสนุน กิจกรรมของสังคม ที่มีคุณภาพระดับสากลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและประเทศ
       1. นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต
       บัณฑิตทุกระดับ ทุกสาขาวิชา จะต้องเป็นไทต่อวิชาการ ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะที่เป็นไปตามปณิธาน ของคณะฯ และเป็นที่พึงพอใจ และความต้องการของสังคมทุกภาคส่วน
       2. นโยบายด้านกิจกรรมนิสิต
       ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของนิสิตให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม เน้นความรัก ความสามัคคี คุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้เข้มแข็ง
       3. นโยบายด้านการวิจัย
       การวิจัยที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงความรู้ สังคม ประชาโลก ประสานภูมิปัญญาไทยให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาสู่สากล เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมในระดับชาตินานาชาติ ทั้งนี้มุ่งเน้นการวิจัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือความเสี่ยง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
       4. นโยบายด้านทรัพยากรบุคล
       โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติด้านทรัพยากรบุคคล เป็นไปตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย บุคลากรทุกระดับมีการพัฒนาความรู้ความสามารถและมีทักษะตรงตามความต้องการของชุมชนในการเป็นผู้นำวิชาชีพ มีความเชียวชาญ มีศักดิ์ศรี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง มีความรักองค์กร และมีความสุขในการปฏิบัติงาน
       5. นโยบายด้านการจัดระบบข้อมูลและสารสนเทศ
       การจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรการบริหาร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์การดำเนินการ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ในการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา เน้นความสามารถในการเข้าถึงแต่ละระดับและการนำไปใช้ ตลอดจนเพื่อการสร้างภาพลักษณ์และการติดต่อสื่อสาร
       6. นโยบายด้านการเงินและงบประมาณ
       สร้างความเข้มแข็งและประสิทธิภาพด้านการเงินและงบประมาณ สามารถพึงพาตนเอง บนความโปร่งใส เน้นการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการเงินที่กำหนด สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าประสงค์
       7. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
       ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพรวมทั้งการฝึกอบรมแก่เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยสนองตอบความต้องการของสังคม.
       8. นโยบายด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคม
       องค์กรหลักในการให้บริการวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ สมุนไพร เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการฝึกอบรมแก่เภสัชกร บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป โดยสนองตอบความต้องการของสังคม
       9. นโยบายด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
       สร้างอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม สืบค้น ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญหาท้องถิ่น และค่านิยมไทยที่ดีงานแม่นิสิตและบุคลากรของคณะ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
       10. นโยบายด้านการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร
       เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยน การใช้ประโยชน์ การเก็บรวบรวมเป็นเอกลักษณ์องค์กร การเกิดนวัตกรรมของการปฏิบัติงานคุณภาพ
       11. นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
       สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพของประชาคมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร บูรณาการองค์ความรู้ทางเภสัชศาสตร์ และแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อปรับระบบ รูปแบบการบริการวิชาการรวมทั้งการจัดการหลักสูตรให้บรรลุการพัฒนาทั้ง 4 ด้านคือ ทางกาย ทางจิต ทางสังคม และจิตวิญญาณ/ปัญญา โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการเสริมสุขภาพประชาชน
       12. นโยบายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
       มีระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน การจัดการเรียนการสอนและการวิจัย ให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยจัดหาและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นให้เกิดความตระหนัก และถือเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของบุคลากรทุกภาคส่วน อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบและต่อเนื่อง

 
       1. การบริหารองค์กร ที่เน้นการเป็นองค์กรชั้นนำและได้รับการยอมรับ มีความโปร่งใส ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเกิดความร่วมมือ
       2. การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ ด้วยระบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
       3. การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
       4. การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประเทศ ทั้งในแง่สังคมและเศรษฐกิจ
       5. การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ (คงเดิม ตามแผนยุทธฯ)
       6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์