Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
          ปีการศึกษา 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มีบุคลากรทั้งสิ้น 125 คน เป็นบุคลากรสายอาจารย์ จำนวน 70 คน บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 55 คน
 
   - ข้อมูลสรุปคุณสมบัติอาจารย์
 

จำนวนอาจารย์จำแนกตามวุฒิการศึกษา

ภาควิชา วุฒิการศึกษา รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
1. เภสัชกรรมปฏิบัติ 35 4 4 43
2. เภสัชเคมีและเภสัชเวท 11 2 - 13
3. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 13 1 - 14
รวม 59 7 4 70
 
จำนวนอาจารย์จำาแนกตามตำาแหน่งทางวิชาการ
ภาควิชา ตำแหน่งทางวิชาการ รวม
ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์
1. เภสัชกรรมปฏิบัติ - 8 15 20 43
2. เภสัชเคมีและเภสัชเวท - 3 7 3 13
3. เทคโนโลยีเภสัชกรรม - 7 4 3 14
รวม - 18 26 26 70
 
จำนวนอาจารย์ จำแนกตามการปฏิบัติงานจริง/ลาศึกษาต่อ
ภาควิชา ปฏิบัติราชการ ลาศึกษาต่อ/ลาเพิ่มพูนฯ รวม
1. เภสัชกรรมปฏิบัติ 42 1 43
2. เภสัชเคมีและเภสัชเวท 13 - 13
3. เทคโนโลยีเภสัชกรรม 14 - 14
รวม 69 1 70

หมายเหตุ : ไม่นับรวมเภสัชกร จำนวน 4 อัตรา ที่ลาศึกษาต่อเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งเป็นสายวิชาการ

 
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ตำแหน่ง ข้าราชการ/พนักงาน/
พนักงานราชการ
ลูกจ้่างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว รวม
ตำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ตำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท ตำกว่า
ป.ตรี
ป.ตรี ป.โท
1. สำนักงานเลขานุการ 3 27 22 1 - - 2 - - 55
รวม 3 27 22 1 - - 2 - - 55
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์