Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
    - เสนอแผนปฎิบัติการประจำปี 2563
         - แผนการจัดทำแผนปฎิบัติการประจำปี 2563
         - ขั้นตอน/ปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
         - บันทึกข้อความ : การจัดทำโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
         - แบบฟอร์มเสนอโครงการเดี่ยว
         - แบบฟอร์มเสนอโครงการกลุ่ม
         - แบบเสนอกิจกรรมภายใต้โครงการกลุ่ม
    - ขออนุมัติโครงการและกิจกรรม
         - แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการเดี่ยว (P1)
         - แบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการกลุ่ม (P2)
         - แบบฟอร์มการขออนุมัตกิจกรรม ภายใต้โครงการกลุ่ม (P2-1)
    - รายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2563
         - แบบรายงานโครงการและบทสรุปสำหรับผู้บริหา
ความก้าวหน้าการเบิก-จ่าย งบประมาณโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
- ความก้าวหน้าการเบิก-จ่าย งบประมาณโครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562
การดำเนินโครงการแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2562
- ขั้นตอนการดาเนินโครงการ (โครงการกลุ่ม / กิจกรรมในโครงการกลุ่ม)
- เอกสารแนบการขออนุมัติโครงการ
- แบบขออนุมัติโครงการกลุ่ม
- แบบขออนุมัติกิจกรรม
- แบบขออนุมัติโครงการเดี่ยว
- แบบเสนอโครงการเดี่ยว
- ฟอร์มบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สรุปผลการพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 จากมติประชาคม คณะเภสัชศาสตร์ 28 ส.ค. 2561 (นำเข้า กก.ประจำคณะ 24 ก.ย. 2561)
- รายงานการประชุมประชาคมเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 วันที่ 28 ส.ค. 2561 จำแนกตามยุทธศาสตร์
- สรุปโครงการและงบประมาณแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (นำเข้า กก.ประจำคณะฯ 24 ก.ย.61)
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารองค์กร ที่เน้นการเป็นองค์กรชันนำและได้รับ การยอมรับ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการหลักสูตรที่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนในการก้าวสู่ประชาคมนานาชาติ ด้วยระบบการเรียนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการวิชาการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและภาคีการมีส่วนร่วมในระดับชาติและนานาชาติ
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
- บันทึกการจัดทำโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปี 2562
- ปฏิทิน/ขั้นตอนการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- แบบเสนอโครงการกลุ่ม 62 สำหรับผู้กำกับยุทธ์
- แบบเสนอกิจกรรม 62
- แบบเสนอโครงการเดี่ยวแผน 62
- สัดส่วนงบรายได้เพื่อทำโครงการปี 62
- หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการ 62
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2561
- ใบสรุปแนบหนังสือขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม (plan-form 01)
- แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการกลุ่ม
- แบบเสนอโครงการเดี่ยว แผน 61 สำหรับบุคลากร
- แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการเดี่ยว
- แบบฟอร์มขออนุมัติจัดกิจกรรม
- บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)
- ภาคผนวก 3 ขั้นตอนการดำเนินโครงการ (โครงการกลุ่ม/กิจกรรมในโครงการกลุ่ม/โครงการเดี่ยว)
แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
- แบบสำรวจการปรับปรุงตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ครั้งที่ 2
- แบบสำรวจการปรับปรุงตัวชี้วัด (KPIs) แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)ครั้งที่ 1
- แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ. 2560-2564)
-ติดตามการรายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ (พ.ศ.2560-2564) รอบรายงานปีปฏิทิน พ.ศ. 2561
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- เอกสารแบบการอนุมัติโครงการ(แบบ Plan_Form_01)
- การจัดทำรายงานโครงการ
     1) แบบรายงานโครงการ
     2) ตัวอย่างรายงานโครงการ
     3) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- 1. ปฏิทินทำแผน2559
- 2. สัดส่วนงบรายได้เพื่อทำโครงการ ปี2559
- 3. หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดโครงการประชุมอบรมสัมมนา
- 4. แบบฟอร์มเสนอโครงการปี 2559
การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2558
- เอกสารแบบการอนุมัติโครงการ(แบบ Plan_Form_01)

- การจัดทำรายงานโครงการ
     1) แบบรายงานโครงการ
     2) ตัวอย่างรายงานโครงการ
     3) บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
- เอกสารแบบการอนุมัติโครงการ(แบบ Plan_Form_01)
- แบบรายงานโครงการ
 

แผนคณะเภสัชศาสตร์

รายงานประจำปี
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

 
- แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

 
- แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 (สิงหาคม 2556)  
- แผนยุทธศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ฉบับประชาสัมพันธ์ (มิถุนายน 2554) รายงานประจำปี 2554
- แผนยุทธศาสตร์ (2550-2554) รายงานประจำปี 2553
- แผนยุทธศาสตร์ (2550-2554) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553 รายงานประจำปี 2552
- แผนยุทธศาสตร์15 ปี (2551-2565) รายงานประจำปี 2551
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2550
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2555 รายงานประจำปี 2549
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2554  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2553  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2552  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2551  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2550  
- แผนปฏิบัติการประจำปี 2549  
   
   
สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการ
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2561
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2561
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2561
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2561
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2560
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2560
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2560
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2560
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2559
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2559
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2559
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2559
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2558
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2558
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2558
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2558
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 4/2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 3/2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 2/2557
- การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการครั้งที่ 1/2557
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2556
ครั้งที่ 4/2556 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2556 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2556 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2556 แผนภูมิการสรุปผล
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2555
ครั้งที่ 4/2555 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2555 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2555 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2555 แผนภูมิการสรุปผล
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2554
ครั้งที่ 4/2554 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2554 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2554 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2554 แผนภูมิการสรุปผล
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2553
ครั้งที่ 4/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2553 แผนภูมิการสรุปผล
ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553  
   
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2552
ครั้งที่ 4/2552 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2552 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2552 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2552 แผนภูมิการสรุปผล
   
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2551
ครั้งที่ 4/2551 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2551 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2551 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2551 แผนภูมิการสรุปผล
   
สรุปผลแผนปฏิบัติการประจำปี2550
ครั้งที่ 4/2550 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 3/2550 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 2/2550 แผนภูมิการสรุปผล
ครั้งที่ 1/2550 แผนภูมิการสรุปผล
   
อัตรากำลัง งบประมาณ
แผนพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
จำนวนบุคลากรปัจจุบัน งบประมาณคณะเภสัชศาสตร์ (2560)
สรุปการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ควรมี ค่าใช้จ่ายต่อหัวนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
   
FTES (Full Time Equivalence Student) ดาวโหลด์เอกสาร/แบบฟอร์ม
FTES ปีการศึกษา 2555  
FTES ปีการศึกษา 2554  
FTES ปีการศึกษา 2553  
FTES ปีการศึกษา 2552  
FTES ปีการศึกษา 2551  
FTES ปีการศึกษา 2550  
FTES ปีการศึกษา 2549  
   
   
   
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง  
กองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร  
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา(สกอ.)  
สำนักงบประมาณ  
   
   
   
 

 

 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์