Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 
การประกันคุณภาพระดับคณะฯ
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพ หมายเหตุ
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2560  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2559  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2558  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2557  
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557  
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา(สกอ. 2550)  
- ผู้กำกับ/ผู้จัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2550  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2549  
- สรุปSAR/CAR ปีการศึกษา 2550  
- SAR Template (เพื่อการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบ 2) พ.ศ.2550)  
   
 
การประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย
เกณฑ์การประกันคุณภาพและสรุปผล หมายเหตุ
- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2561
 
- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2561
 
- แบบรายงานผลการปฎิบัติตามตัวชี้วัด (KPI) ภาควิชารอบปีการศึกษา 2561
(ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
 
- แบบรายงานผลการปฎิบัติตามตัวชี้วัด (KPI)สำนักงานเลขานุการ รอบปีการศึกษา 2561
(ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
 
   
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์