Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้พัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีการพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น ตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มที่ระบุในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 รวมทั้งมีการจัดทำความเชื่อมโยงระหว่างตัวบ่งชี้ของ สกอ. ซึ่งเน้นประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ กับ ตัวบ่งชี้ของ สมศ.ซึ่งประเมินผลผลิต/ผลลัพธ์ ทั้งนี้เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถประเมินตนเองได้ครบทั้งปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ ในแต่ละปีการศึกษา อย่างเป็นเอกภาพ ลดภาระซ้ำซ้อน

          คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 โดยให้ สกอ.ในฐานะต้นสังกัด กำกับให้มีการประเมินคุณภาพตนเองของสถาบันอุดมศึกษาที่ครบวงจรทุกปี คือประเมินทั้ง ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และ ผลผลิต/ผลลัพธ์

          ดังนั้นเพื่อให้การประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาครบวงจร สมตามเจตนารมณ์ของที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ. จึงใคร่ขอความร่วมมือให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณาตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย สกอ. และตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ ของ สมศ. ตามเกณฑ์ที่สมศ.กำหนด โดยใช้ข้อมูลในรอบหนึ่งปี ทั้งนี้ ผลการประเมินตัวบ่งชี้ผลผลิต/ผลลัพธ์ในครั้งนี้ จะไม่ผูกพันกับผลการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการที่ สมศ. แต่งตั้งแต่อย่างใด
 
ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

เว็บไซต์การประกันคุณภาพการศึกษา หมายเหตุ
- QAD Service ปี 2557 (ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ) การประกันคุณภาพคณะฯ ปี 2557
- QAD Service (ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ) การประกันคุณภาพคณะฯ
- SAR Online การประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย
- Che Online System 2551 การประกันคุณภาพคณะฯ
- Che Online System 2552 การประกันคุณภาพคณะฯ
- Che Online System 2553 การประกันคุณภาพคณะฯ
   
 
การประกันคุณภาพระดับคณะฯ
เอกสารประกอบการประกันคุณภาพ หมายเหตุ
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2557  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2558  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2559  
- เกณฑ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2550 (สกอ. 2550)  
- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา(สกอ. 2550)  
- ผู้กำกับ/ผู้จัดทำข้อมูลตัวบ่งชี้ ปีการศึกษา 2550  
- SAR/CAR ปีการศึกษา 2549  
- สรุปSAR/CAR ปีการศึกษา 2550  
- SAR Template (เพื่อการประเมินภายนอกโดย สมศ. (รอบ 2) พ.ศ.2550)  
   
 
การประกันคุณภาพหน่วยงานย่อย
เกณฑ์การประกันคุณภาพและสรุปผล หมายเหตุ
- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs ภาควิชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2561
 
- ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน (KPIs) สำนักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีการศึกษา 2561
 
- รายงานผลการปฎิบัติตามตัวชี้วัด (KPI) ภาควิชารอบปีการศึกษา 2561
(ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
 
- รายงานผลการปฎิบัติตามตัวชี้วัด (KPI)สำนักงานเลขานุการ รอบปีการศึกษา 2561
(ข้อมูลวันที่ 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562)
 
   
 
Common Data Set
ข้อมูลพื้นฐาน
หมายเหตุ
common data set 2550  
common data set 2549  
   
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
- KPIs (2550-2554)  
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2550(กพร.)  
- คำรับรองการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี พ.ศ. 2550(กพร.)  
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์