Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 

         การบริหารจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแล การดำเนินการและสนับสนุนการปฎิบัติงานโดยคณะกรรมการประจำ
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ประกอบด้วยรองคณบดี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม
ฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะและผู้ช่วยคณบดี
3 ฝ่าย คือฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้แทนของคณาจารย์ การบริหารจัดการของ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านมาสอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กำหนดไว้ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำ ทุกเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานบริหารและแผนปฏิบัติการประจำปี สามารถแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ มีการถ่ายทอดผลการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน ด้านการบริหารจัดการระดับหน่วยงานย่อยของคณะเภสัชศาสตร์ ในระดับภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนจะมีการประชุมประจำเดือนเช่นกัน เพื่อให้เกิดการประสานงาน ถ่ายทอดข่าวสาร และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดการสื่อสารสองทางและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรภายใน คณะเภสัชศาสตร์

         คณะเภสัชศาสตร์ได้นำแนวทางการประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงมาถือปฏิบัติและพัฒนาด้านบริหารจัดการในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงและช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น ในด้านของการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ ส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพ พร้อมทั้งจัดสรรงบ ประมาณและเวลาให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีโครงการให้บุคลากรทุกคนได้ไปฝึกอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดอบรมและฝึกภาคสนามการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภัย การทำนุบำรุงอาคารสถานที่และปัจจัยทางกายภาพให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
         นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ให้ความสำคัญด้านสุขภาพกายและจิตของบุคลากร โดยมีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพ ประจำปี กีฬาระหว่างบุคลากร การจัดสถานที่สำหรับออกกำลังกาย การบริหารจัดการด้านการเงิน และพัสดุของคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการประเมินระดับที่ดีมาก มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน มีฐานข้อมูลที่ช่วยผู้บริหาร ในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการบริหารการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะนั้น กำลังมีการ พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสาร ให้มีประสิทธภาพเพิ่มขึ้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการคณะฯมากขึ้น เช่น การนำระบบรับส่งเอกสารงานธุรการ ทางอิเลกทรอนิกส์ (e-document) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อให้การบริหาร จัดการคณะเภสัชศาสตร์มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคณะฯอย่างเต็มที่

 
        ในปีงบประมาณ 2554 คณะเภสัชศาสตร์มีการดำเนินงานด้านการบริหารและการ จัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่น่าพอใจ ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารแบบมีส่วน ร่วมและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรทุกระดับ และได้มีการปรับและจัดสรรบุคลากร ในสายงานสนับสนุนให้เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
 
         การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายบริหารได้จัดทำแผนบริหารจัดการโดยยึดตาม แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งครอบคลุมการบริหารทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ การเงินการคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล การประกันคุณภาพและความเสี่ยง แผนบริหารจัดการปี 2555 เป็นการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามเป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพ และธรรมาภิบาล และการเพิ่มสมรรถนะทางการแข่งขันขององค์กร เพื่อพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการย่อยให้สอดคล้อง กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและตอบสนองสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยการดำเนินการเน้น
         - พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
         - ปรับปรุงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการบริหารของบุคลากรทุกระดับ และเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนงานต่างๆได้ทันต่อสถานการณ์
         - ส่งเสริมให้มีกลไกการจัดการความรู้ (knowledge management) ของบุคลากรทุกระดับ นำไปสู่สถาบันการเรียนรู้
         - สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้นและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานในองค์กร
         - มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมอาชีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความสุข

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์