Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
 
 
 
 

         การบริหารจัดการของคณะเภสัชศาสตร์ ภายใต้การกำกับดูแล การดำเนินการและสนับสนุนการปฎิบัติงานโดยคณะกรรมการประจำ
คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งมีคณบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ประกอบด้วยรองคณบดี ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนิสิตและบริการสังคม
ฝ่ายนโยบายและแผนและวิจัย ฝ่ายพัฒนาวิชาชีพและสร้างเสริมประสบการณ์ หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะและผู้ช่วยคณบดี
3 ฝ่าย คือฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งผู้แทนของคณาจารย์ การบริหารจัดการของ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านมาสอดคล้องกับกรอบนโยบายของคณะเภสัชศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวรที่กำหนดไว้ มีการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ โดยคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ กำหนดให้มีการประชุมเป็นประจำ ทุกเดือนเพื่อติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานบริหารและแผนปฏิบัติการประจำปี สามารถแก้ไขปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ มีการถ่ายทอดผลการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน ด้านการบริหารจัดการระดับหน่วยงานย่อยของคณะเภสัชศาสตร์ ในระดับภาควิชาและบุคลากรสายสนับสนุนจะมีการประชุมประจำเดือนเช่นกัน เพื่อให้เกิดการประสานงาน ถ่ายทอดข่าวสาร และนำไปสู่การปฏิบัติจริง ก่อให้เกิดการสื่อสารสองทางและการมีส่วนร่วม ของบุคลากรภายใน คณะเภสัชศาสตร์

         คณะเภสัชศาสตร์ได้นำแนวทางการประกันคุณภาพและการบริหารความเสี่ยงมาถือปฏิบัติและพัฒนาด้านบริหารจัดการในทุกระดับ ซึ่งจะช่วยระบุความเสี่ยงและช่วยป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ในเบื้องต้น ในด้านของการพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ ส่งเสริมทรัพยากรบุคลากรในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อธำรงรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพและคุณภาพ พร้อมทั้งจัดสรรงบ ประมาณและเวลาให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีโครงการให้บุคลากรทุกคนได้ไปฝึกอบรมวิชาการทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้สามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น คณะเภสัชศาสตร์มีนโยบายและการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดอบรมและฝึกภาคสนามการเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติภัยและอัคคีภัย การทำนุบำรุงอาคารสถานที่และปัจจัยทางกายภาพให้อยู่ในสภาพ ใช้งานได้ดี การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการบรรลุพันธกิจหลักของคณะเภสัชศาสตร์ ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย
         นอกจากนี้คณะเภสัชศาสตร์ให้ความสำคัญด้านสุขภาพกายและจิตของบุคลากร โดยมีโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ อาทิ การตรวจสุขภาพ ประจำปี กีฬาระหว่างบุคลากร การจัดสถานที่สำหรับออกกำลังกาย การบริหารจัดการด้านการเงิน และพัสดุของคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการประเมินระดับที่ดีมาก มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นปัจจุบัน มีฐานข้อมูลที่ช่วยผู้บริหาร ในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการบริหารการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกคณะนั้น กำลังมีการ พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสาร ให้มีประสิทธภาพเพิ่มขึ้น การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการคณะฯมากขึ้น เช่น การนำระบบรับส่งเอกสารงานธุรการ ทางอิเลกทรอนิกส์ (e-document) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อให้การบริหาร จัดการคณะเภสัชศาสตร์มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาคณะฯอย่างเต็มที่

 
        ในปีงบประมาณ 2554 คณะเภสัชศาสตร์มีการดำเนินงานด้านการบริหารและการ จัดการโดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี เป็นที่น่าพอใจ ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากผู้ประเมินทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประจำปีส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ คณะเภสัชศาสตร์มีการบริหารแบบมีส่วน ร่วมและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆจากบุคลากรทุกระดับ และได้มีการปรับและจัดสรรบุคลากร ในสายงานสนับสนุนให้เหมาะสม เพื่อให้ เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งบุคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง
 
         การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการในปีงบประมาณ 2555 ฝ่ายบริหารได้จัดทำแผนบริหารจัดการโดยยึดตาม แผนยุทธศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับที่ 11 (2555-2559) ซึ่งครอบคลุมการบริหารทั่วไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ การเงินการคลัง เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล การประกันคุณภาพและความเสี่ยง แผนบริหารจัดการปี 2555 เป็นการปฏิบัติงานเพื่อนำไปสู่การบรรลุตามเป้าประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรที่เน้นคุณภาพ และธรรมาภิบาล และการเพิ่มสมรรถนะทางการแข่งขันขององค์กร เพื่อพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งมีการปรับปรุงกิจกรรมหรือโครงการย่อยให้สอดคล้อง กับปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาและตอบสนองสภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยการดำเนินการเน้น
         - พัฒนาระบบและกลไกการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
         - ปรับปรุงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมด้านการบริหารของบุคลากรทุกระดับ และเป็นเครื่องมือที่ช่วย
ในการตัดสินใจของผู้บริหารในการวางแผนงานต่างๆได้ทันต่อสถานการณ์
         - ส่งเสริมให้มีกลไกการจัดการความรู้ (knowledge management) ของบุคลากรทุกระดับ นำไปสู่สถาบันการเรียนรู้
         - สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพสูงขึ้นและร่วมมือร่วมใจกันพัฒนางานในองค์กร
         - มีการจัดการสิ่งแวดล้อมและปัจจัยทางกายภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมอาชีวอนามัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี มีความสุข

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์