Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ ครั้งที่ 1_2562 - 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4_2562 - 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 57 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3_2562 - 29 พฤษภาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2_2562 - 02 เมษายน 2562 จำนวนผู้อ่าน 73 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1_2562 - 19 มีนาคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 64 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12_2561 - 30 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11_2561 - 30 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 77 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ 2561 - 30 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 47 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10_2561 - 30 มกราคม 2562 จำนวนผู้อ่าน 45 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9_2561 - 05 พฤศจิกายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 101 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8_2561 - 26 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 99 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7_2561 - 06 กันยายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 62 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6_2561 - 31 กรกฏาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 102 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5_2561 - 28 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4_2561 - 05 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 86 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2561 - 19 เมษายน 2561 จำนวนผู้อ่าน 105 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2561 - 22 มีนาคม 2561 จำนวนผู้อ่าน 91 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 107 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ/2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 84 คน
[รายงานการประชุม] รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2560 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้อ่าน 100 คน
จำนวนรายงานทั้งหมด : 103 เรื่อง เปิดหน้าถัดไป 1 | 2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์