Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เดือน สถานที่
1/2562 มกราคม จันทร์ 22 มกราคม 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
2/2562 กุมภาพันธ์ จันทร์ 18 กุมภาพันธ์ 2562 10.30 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
3/2562 มีนาคม พุธ 27 มีนาคม 2562   ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรดปี5-6)
4/2562 เมษายน จันทร์ 29 เมษายน 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรดปีอื่นๆ)
5/2562 พฤษภาคม อังคาร 21 พฤษภาคม 2562   ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
6/2562 มิถุนายน จันทร์ 17 มิถุนายน 2562 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี (เลขาฯ อ.ขวัญชัย)
7/2562 กรกฎาคม        
8/2562 สิงหาคม จันทร์ 19 สิงหาคม 2562 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี (เลขาฯ อ.ทัศนา)
9/2562 กันยายน        
10/2562 ตุลาคม จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 09.00 น ห้องรับรองคณบดี (เลขาฯ อ.ทัศนา)
11/2562 พฤศจิกายน        
12/2562 ธันวาคม        
 

ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เดือน สถานที่
1/2561 มกราคม จันทร์ 22 มกราคม 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
2/2561 กุมภาพันธ์ จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น.* ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
3/2561 มีนาคม พุธ 21 มีนาคม 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
4/2561 เมษายน พุธ 18 เมษายน 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรดฝึกงาน)
5/2561 พฤษภาคม พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2561 09.00 น.* ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรด)
6/2561 มิถุนายน พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
7/2561 กรกฎาคม พุธ 25 กรกฎาคม 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
8/2561 สิงหาคม        
9/2561 กันยายน        
10/2561 ตุลาคม        
11/2561 พฤศจิกายน        
12/2561 ธันวาคม        
           
 
 

 ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์