Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
การบริหารจัดการ
โครงสร้างองค์การ
โครงสร้างการบริหาร
อัตรากำลัง
นโยบายและแผน
การประกันคุณภาพ
คณะกรรมการบริหาร
ทำเนียบกรรมการบริหาร
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจำคณะ
ทำเนียบกรรมการประจำคณะ
กำหนดการประชุม
รายงานการประชุม
บันทึกมติการประชุมฯ
รายงานการประชุมที่สำคัญอื่นๆ
ปฏิทินภารกิจผู้บริหาร
สารสนเทศสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลการลา การกำหนดตำแหน่ง ทางวิชาการ
เกณฑ์การแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ
ผลการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองผู้บริหาร
ประเมินตนเองกรรมการประจำคณะ
ผลประเมินผู้บริหาร
ผลประเมินกรรมการประจำคณะ
ภาระงานผู้บริหาร
นโยบายการบริหารงานของคณบดี
แผนการดำเนินงาน
 
ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เดือน สถานที่
1/2562 มกราคม จันทร์ 22 มกราคม 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
2/2562 กุมภาพันธ์ จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
3/2562 มีนาคม พุธ 21 มีนาคม 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรดปี5-6)
4/2562 เมษายน จันทร์ 18 เมษายน 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรดปีอื่นๆ)
5/2562 พฤษภาคม จันทร์ 31 พฤษภาคม 2562 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
6/2562 มิถุนายน        
7/2562 กรกฎาคม        
8/2562 สิงหาคม        
9/2562 กันยายน        
10/2562 ตุลาคม        
11/2562 พฤศจิกายน        
12/2562 ธันวาคม        
 

ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เดือน สถานที่
1/2561 มกราคม จันทร์ 22 มกราคม 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
2/2561 กุมภาพันธ์ จันทร์ 19 กุมภาพันธ์ 2561 10.30 น.* ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
3/2561 มีนาคม พุธ 21 มีนาคม 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
4/2561 เมษายน พุธ 18 เมษายน 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรดฝึกงาน)
5/2561 พฤษภาคม พฤหัสบดี 31 พฤษภาคม 2561 09.00 น.* ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรด)
6/2561 มิถุนายน พฤหัสบดี 21 มิถุนายน 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
7/2561 กรกฎาคม พุธ 25 กรกฎาคม 2561 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
8/2561 สิงหาคม        
9/2561 กันยายน        
10/2561 ตุลาคม        
11/2561 พฤศจิกายน        
12/2561 ธันวาคม        
           
ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เดือน สถานที่
1/2560 มกราคม พฤหัสบดี 19 มกราคม 2560 11.30 น. ห้องรับรองคณบดี
2/2560 กุมภาพันธ์ อังคาร 14 กุมภาพันธ์ 2560 11.30 น. ห้องรับรองคณบดี
3/2560 มีนาคม จันทร์ 6 มีนาคม 2560 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี
4/2560 เมษายน จันทร์ 10 เมษายน 2560 11.30 น. ห้องรับรองคณบดี
5/2560 พฤษภาคม พุธ 17 พฤษภาคม 2560 11.30 น. ห้องรับรองคณบดี
6/2560 มิถุนายน อังคาร 13 มิถุนายน 2560 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี
7/2560 กรกฎาคม พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2560 09.00 น. ห้องรับรองคณบดี
8/2560 สิงหาคม จันทร์ 21 สิงหาคม 2560 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
9/2560 กันยายน จันทร์ 18 กันยายน 2560 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
10/2560 ตุลาคม อังคาร 24 ตุลาคม 2560 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
11/2560 พฤศจิกายน จันทร์ 27 พฤศจิกายน 2560 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
12/2560 ธันวาคม จันทร์ 18 ธันวาคม 2560 10.00 น. ห้องประชุมไชยานุภาพ 6
พิเศษ มกราคม ศุกร์ 5 มกราคม 2561 - ห้องประชุมไชยานุภาพ 6 (ตัดเกรด)
 
ครั้งที่ ประจำเดือน วัน วันที่ เดือน สถานที่
1/2559 มกราคม พุธ 20 มกราคม 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
2/2558 กุมภาพันธ์ จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
3/2558 มีนาคม พฤหัสบดี 17 มีนาคม 2559 12.00-16.00 น. ห้องรับรองคณบดี
4/2558 เมษายน พฤหัสบดี 21 เมษายน 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
5/2558 พฤษภาคม พฤหัสบดี 12 พฤษภาคม 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
6/2558 มิถุนายน พฤหัสบดี 9 มิถุนายน 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
7/2558 กรกฎาคม อังคาร 5 กรกฎาคม 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
8/2558 สิงหาคม ศุกร์ 19 สิงหาคม 2559 11.30-15.30 น. ห้องรับรองคณบดี
9/2558 กันยายน จันทร์ 12 กันยายน 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
10/2558 ตุลาคม จันทร์ 10 ตุลาคม 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
11/2558 พฤศจิกายน พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี
12/2558 ธันวาคม พฤหัสบดี 15 ธันวาคม 2559 09.00-13.00 น. ห้องรับรองคณบดี

 ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์