Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กลับหน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
 
  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ประกาศ: 07 มกราคม 2562 | จำนวนผู้อ่าน 88 คน


  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดเผยว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน  5,573  คน ประกอบด้วย  ระดับปริญญาเอก  173  คน  ปริญญาโท 701 คน  ปริญญาตรี  4,699  คน  และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย  1. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  2. ศาสตราจารย์ ดร.อำนวย ถิฐาพันธ์ ปริญญาแพทยศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  3. Professor Dr.Teruo Higa ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

       ในการนี้เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยได้กำหนดฝึกซ้อมย่อยในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และกำหนดฝึกซ้อมใหญ่วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป บัณฑิตทุกคนต้องรายงานตัวเข้าฝึกซ้อมตามวันเวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกครั้ง โดยขอให้แต่งกายสุภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562                

       โอกาสนี้ ขอเชิญ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตใหม่ทุกท่าน สอบถามรายละเอียดในการรับพระราชทานปริญญาบัตร เพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5596 8305 ทุกวันเวลาราชการ  

 ………………………………………………………

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ฉบับภาษาไทย)

ประกาศสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง อนุมัติบุคคลผู้สมควรได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
(ฉบับภาษาอังกฤษ)

 ………………………………………………………

 คู่มือการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

(จัดทำโดย กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร)

ผู้ประกาศข่าว : งานบริการการศึกษา

Share this content on facebook

 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 2 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์