Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
กลับหน้าแรก
แนะนำหน่วยงาน
ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากร
 
 
 
     
 
  รศ.ดร.เนติ วระนุช
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
netiw@nu.ac.th
 

 
นางสาวนภษร สร้อยยอดทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
naphasons@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801,8655
นายพิเชษฐ์ กิติคุณ
นักวิทยาศาสตร์
cosnat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801,8655
นางสาวสุภาพร ทวนทัย
นักวิทยาศาสตร์
cosnat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801,8655
นางสาวพิชชาพร หล้าคำมี
นักวิทยาศาสตร์
cosnat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801,8655
 
นางสาวณภัชดา ธีระกาญน์
นักวิทยาศาสตร์
cosnat@nu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์: 0 5596 8801,8655
คณะกรรมการดำเนินงาน
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ที่ปรึกษา
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ที่ปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.เนติ วระนุช หัวหน้าศูนย์วิจัยฯ
รองศาสตราจารย์ ดร.กรกนก อิงคนินันท์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.จารุภา วิโยชน์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรี ติยะบุญชัย กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา พิทักษ์สุธีพงศ์ กรรมการ
นายแพทย์ ดร.ประทีบ วรรณิสสร กรรมการ
แพทย์หญิง ดร.สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ กรรมการ
ดร.สุภาพร ล้ำเลิศธน กรรมการ
แพทย์หญิงพรรพิมล ตันติจารุกร กรรมการ

นายพิเชษฐ์ กิติคุณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานการ
นางสาวสุภาพร ทวนทัย กรรมการและผู่ช่วยเลขานุการ
 
ลิงค์ภายในคณะเภสัชฯ
สถานวิจัยเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
ปฏิทินการศึกษา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ข่าวราคากลาง
ลิงค์ภายในมหาวิทยาลัย
หน้าหลัก มหาวิทยาลัยนเรศวร
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
e-Registrar
กองบริหารการวิจัย
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
คณะเภสัชศาสตร์ภายในประเทศ
สภาเภสัชกรรม
ศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศ.ศ.ภ.ท.)
หน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย
www.pha.nu.ac.th
© 2010 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0-5596-3730, 0-5596-3732 | โทรสาร : 0-5596-3731
Online จำนวน : 1 คน จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์